Leren en je werk ontwikkelen in tijden van verandering

Terug naar het overzicht
 • een studiedag op 20 september 2019
 • docente: Margo te Roller
 • over: Hoe je leerprocessen in een team of groep kunt vormgeven zodat deze teams beter in staat zijn om in te spelen op belangrijke uitdagingen en veranderprocessen
 • accreditatie: wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG, SKJ en Registerplein

De studiedag “Leren en je werk ontwikkelen in tijden van verandering” vindt plaats op 20 september 2019 van 10:00 tot 17:00 in Utrecht. De inschrijfkosten bedragen €230,00 per persoon inclusief BTW, koffie, thee en lunch.

Inschrijven

Alle professionals in zorg en welzijn hebben te maken met maatschappelijke veranderingen. De transitie (wetswijziging)  en transformatie (fundamenteel andere opvatting over zorg) brengen een nieuwe kijk op zorg met zich mee. Begrippen als ‘zelfregie, mensen in hun kracht zetten, het netwerk betrekken en een inclusieve samenleving’ zijn in korte tijd alledaags geworden. Beleidstaal is vaak voor meerdere uitleg vatbaar en het zijn de professionals die in de complexe praktijk van alledag invulling moeten geven aan de vertaling naar de praktijk. Hoe je dit doet, individueel, samen met je collega’s en in de organisatie is een uitdagend leerproces. De huidige tijd vraagt om professionals en organisaties die voortdurend kunnen blijven leren. Deze studiedag brengt kennis over welke aspecten bij leren een rol spelen en ondersteunt vooral over hoe je dit leren in de organisatie vorm geeft door team- en groepsgericht te leren aan de hand van concrete casuïstiek. Na het volgen van deze dag heeft elke deelnemer meer inzicht in ontwikkelprocessen én concrete handvatten om samen in teams te leren.

Tijdens deze dag gaan de docente Margo te Roller en de deelnemers aan de slag met de impact van beleidsmaatregelen en maatschappelijke verandering op de uitvoeringspraktijk. Hoe pak je het concreet aan met een team als je je werk wil verbeteren (ander gedrag), vernieuwen (andere inzichten) en ontwikkelen (vanuit onderliggende principes)?

Inhoud van de studiedag

De dag bestaat uit korte theorie- en informatiemomenten en bestaat voornamelijk uit korte deeloefeningen en het aanleren van een methode voor casusbespreking gericht op ontwikkelen van de werkpraktijk.

De volgende thema’s komen aan bod

 • transitie en transformatie
 • strategieën bij het omgaan met veranderingen
 • enkelslag, dubbelslag en drieslag leren
 • eigenaarschap van leren en ontwikkelen, onzekerheidstolerantie en tacit knowledge
 • spontaan, educatief en transformatief leren
 • onderscheid tussen intervisie, supervisie, teamoverleg en teamleren
 • actieleren: geen leren zonder gedragsverandering
 • inrichten van casusbespreking gericht op werkontwikkeling (casusleren).

 

Leerdoelen

 • Kennis over en inzicht in leerniveaus. Je maakt bewust onderscheid tussen verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen.
 • Je hebt inzicht in verschillende manieren van leren (spontaan, educatief, transformatief).
 • Je krijgt concrete handvatten aangereikt voor het realiseren van een lerend klimaat in je team en/of organisatie.

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Doelgroep

Deze dag is zinvol voor elke professional in Zorg en Welzijn die in een organisatie met collega’s haar of zijn eigen werk wil ontwikkelen en op zoek is naar een manier om beleidsveranderingen te concretiseren in de dagelijkse praktijk:

 • medewerkers en teamleiders van sociale wijkteams en andere teams die actief zijn in het sociale domein.
 • psychologen, orthopedagogen, teamleiders, managers en (coördinerende of senior) begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening.
 • teamleiders, leraren, psychologen, orthopedagogen en interne begeleiders in het speciaal onderwijs.

Accreditatie:

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Het accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generalisten. Als de training wordt geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ
 • Registerplein

 

Certificaat en invoeren presenties

Na afloop van de studiedag ontvangt iedere deelnemer een certificaat als bewijs van deelname, ondertekend door de docent(en) en FORTIOR. Op het certificaat staan de titel en de datum van de scholing en de accreditaties met hun registratienummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen voert FORTIOR de presentie in, zoals bij het NIP K&J/NVO OG. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je bij je beroepsvereniging bent ingeschreven. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR.

Margo te Roller

Margo te Roller is als methodiekdocente verbonden aan opleiding Social Work van de Hogeschool Windesheim en heeft een eigen praktijk voor supervisie en coaching. Ze is opgeleid in het maatschappelijk werk  en heeft zich gespecialiseerd in ervaringsgerichte psychosociale therapie (Kempler instituut Nederland) en in supervisiekunde (Hogeschool Windesheim).

Margo is inhoudsdeskundige en begeleidingsdeskundige op gebied van leren en sociaal werk. Ze ontwikkelt en verzorgt trainingen in het werkveld o.a. aan sociale wijkteams.

Voor haar master Social Work (Hogeschool van Amsterdam) heeft ze actie-onderzoek gedaan met een sociaal wijkteam in Zwolle. In dit onderzoek vulde ze de rol van leercoach in.  In 2017 sloot ze haar master cum laude af met de thesis Samen (blijven) leren: De casus als kapstok voor integraal (leren) werken in het sociaal wijkteam

Margo is lid van de LVSC.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Kennismaking, inventariseren leersuccessen en leervragen

11:15

Pauze

11:30

Aspecten van leren: Theoretische verkenning met vertaling naar de alledaagse praktijk

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Oefenen met deelaspecten van collectief (team-) leren

15:00

Pauze

15:15

Integrale oefening casusleren, ingrediënten vertalen naar de praktijk van de deelnemers

17:00

Afsluiting

Literatuur

Roller, M. te (2017). Samen (blijven) leren. De casus als kapstok voor integraal (blijven) leren in het sociaal wijkteam. Zwolle: Viaa. Download dit document hier >>

 

Aanvullende literatuur ter verdieping:

Boonstra, J. & Caluwé L. de, e.a. (2006), Interveniëren en veranderen; Zoeken naar betekenis in interacties. Gevonden op 09-07-2013 download dit document hier>>

Ewijk, van., H. (2014), Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein. Amsterdam: SWP. Bestel dit boek hier>>

Hoijtink, M. en L. van Doorn (2012). Bestuurlijke turbulentie in lokaal sociaal werk: de uitdaging van meervoudige coalitievorming, in: Journal of Social Intervention: Theory and Practice, issue 3: 27-38.

Kwakman, K. (2003) Anders leren, beter werken. Nijmegen: Hogeschool van Nijmegen. Bestel dit boek hier>>

Roekel, van I. en Kolkhuis, T., Leren ‘tussen de neuzen’, Ontwikkeling met impact(5): Andre Wierdsma over collectief leren, O&O 2012(5)(5-9).

Stam, M. (2013). Het belang van onzeker weten, Over de revisie van de verzorgingsstaat. Lectorale rede. Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam. Download de rede hier>>

Wierdsma, A., Swieringa, S. (2011 3e druk). Lerend organiseren en veranderen, als meer van hetzelfde niet werkt. Groningen/Houten, Noordhoff. Bestel dit boek hier>>

 

Deze studiedag wordt gehouden in:

Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

De locatie ligt op vijf minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn La Vie, Paardenveld of Vredenburg.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief