Terug naar het overzicht

Leergang emotionele ontwikkeling & prikkelverwerking voor therapeuten, begeleiders en coaches

3-daagse training!
19 sep 2024
Plaats
26 sep 2024
Plaats
04 okt 2024
Plaats
15 nov 2024
Plaats
Hybride

DOCENT: Karen Van Dyck
INHOUD:
In deze leergang leer je over emotionele ontwikkeling aan de hand van het model van De Draad, Prikkelverwerking wordt behandeld op basis van de theorie van Winnie Dunn. Tot slot kun je een bijeenkomst volgen over een toolkit waarmee kinderen bij zichzelf kunnen inschatten wat hun emotioneel ontwikkelingsniveau is.
WIJZE: De leergang bestaat uit 2 online modules en 1 fysieke bijeenkomst. Je kunt de leergang als geheel volgen of er slechts onderdelen uit kiezen.
TIJDSDUUR: Module emotionele ontwikkeling (online) op 19 en 26 september 2024, Module prikkelverwerking (online) op 4 oktober, module toolkit (fysiek) op 15 november 2024
ACCREDITATIE:
accreditatie kan op verzoek worden aangevraagd bij Register Vaktherapie, Registerplein en het SKJ
INVESTERING:
Module emotionele ontwikkeling: 255,00 p.p. Module prikkelverwerking: 255,00 p.p. en de fysieke studiedag over de toolkit Mijn draadjes “Doen Zien” & “Zien Doen”: 285,00 p.p. (De toolkit is niet bij de prijs inbegrepen en kan worden aangeschaft voor 130,00)

Inschrijven

Emotionele ontwikkeling en prikkelverwerking

Als leraar, begeleider, therapeut of coach wil je toch dat de kinderen en jongeren waarmee je werkt zo goed mogelijk mee kunnen doen in de klas, dagbestedings- of woongroep. Hierbij spelen emotionele ontwikkeling en prikkelverwerking (ofwel sensorische informatieverwerking) een belangrijke rol.

Als kinderen goed in staat zijn om prikkels in hun eigen lichaam waar te nemen (interoceptie) hebben ze een goed emotioneel bewustzijn. Hierdoor zijn ze beter in staat om zichzelf te reguleren. Emoties ontstaan namelijk vanuit lichaamssignalen, er kan geen emotie zijn als er niets verandert in het lichaam. Zelfregulatie verwijst naar de manier waarop de cliënt/leerling zich gedraagt om de eigen behoeften te reguleren. Elke fase in de emotionele ontwikkeling heeft een specifieke opbouw van regulatie en is in een andere vorm waarneembaar.

In deze leergang – die je in zijn geheel of gedeeltelijk kunt volgen – leer je eerst meer over emotionele ontwikkeling volgens het model van De Draad. Vervolgens komt de prikkelverwerking aan bod. Tot slot kan je een studiedag volgen over de toolkit waarmee kinderen en jongeren zichzelf kunnen inschalen.

De inhoud van de leergang is van toepassing op kinderen en jongeren: met LVB, een ontwikkelingsbeperking en een normale begaafdheid of zonder beperkingen.

 

Online module emotionele ontwikkeling aan de hand van het model van De Draad (2 dagdelen)

Tijdens deze online module wordt de emotionele ontwikkeling door docent Karen van Dyck behandeld aan de hand van het model en methode van De Draad, ontwikkeld door Gerrit Vignero. Het is een metafoor en bedoeld om de emotionele ontwikkeling te verhelderen voor onder andere begeleiders, leerkrachten, gedragsdeskundigen, therapeuten, coaches en ouders. De Draad geeft je inzicht en handvaten bij (complexe) opvoedings-, begeleidingsvragen alsook duiding en vertaalslag van de functie van zichtbaar gedrag. Het model van De Draad wil je helpen om een goede afstemming te zoeken met de cliënt of leerling en om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in gesprekken met ouders en het netwerk rond de cliënt of leerling.

Ontwikkeling is in het ontwikkelingsdynamisch model van De Draad ingedeeld in een opeenvolging van een aantal stappen (of fasen), deze zijn vertaald in type draden. Anders dan in ontwikkelingspsychologie draait het niet alleen om de ontwikkelingsfasen op zich, maar ook om de verbondenheid van een cliënt of leerling met zijn zorgfiguren, de co-regulatie en de exploratieruimte binnen hun systemisch kader.

Een sterk punt van De Draad is dat met eenvoudige termen een beeld wordt gemaakt van de emotionele ontwikkeling, de hechting en de sociale ontwikkeling bij een cliënt of leerling. Bij (vastgelopen) begeleidingssituaties kun je zoeken naar de sterke draad, het kwetsbare plekje in De Draad en de mogelijke spreidstand hierdoor in de emotionele ontwikkeling. Vervolgens kun je de ondersteuning beter afstemmen op wat de leerling of cliënt nodig heeft.

Ontwikkeling is universeel, daarom kun je het model van De Draad gebruiken bij mensen met en zonder een verstandelijke beperking, bij kinderen en ouderen, thuis, op school, in begeleidingstrajecten en in dagbestedings- en woongroepen.

Voor het geven van deze module gebruiken we het programma Zoom.

 

Online module Sensorische Informatieverwerking (1 dag)

In het dagelijks leven krijgen kinderen en jongeren heel wat zintuiglijke informatie te verwerken. Dit is informatie uit de omgeving maar ook uit het lichaam zelf. Deze informatie komt gedeeltelijk binnen via je zintuigen en wordt in het zenuwstelsel zo verwerkt dat je reageert op de zintuiglijke ervaringen. Deze prikkelverwerking heeft effect op het dagelijks functioneren van het betreffende kind of jongere. Cliënten en leerlingen waarbij de sensorische informatieverwerking minder soepel verloopt (zowel bij cliënten/leerlingen met of zonder een verstandelijke beperking), reageren vaak met ander – en soms ongewenst – gedrag.

Kinderen en jongeren verschillen in hoe sterk ze prikkels ervaren. Sommigen ervaren prikkels sterker terwijl anderen prikkels minder sterk opmerken. Daarnaast verschillen kinderen en jongeren in hun beleving, participatie, (bewegings)gedrag en strategie die zij hanteren om prikkels te zoeken of juist te vermijden. Winnie Dunn ontwikkelde een theorie waarin ze vier typen prikkelverwerkers onderscheidt: de toeschouwer, de sensor, de zoeker en de vermijder.

Tijdens deze module zal Karen van Dyck de sensorische verwerking bespreken aan de hand van de wetenschappelijk onderbouwde methode van Winnie Dunn.

Voor het geven van deze module gebruiken we het programma Zoom.

 

Module Toolkit – Mijn draadjes “Doen Zien” & “Zien Doen” (1 dag)

Karen van Dyck (psychomotorisch therapeut en integratief psychotherapeut) ontwikkelde een unieke toolkit op basis van het model van De Draad en de theorie van Winnie Dunn. Deze toolkit bestaat enerzijds uit ‘Mijn Uniek Draadverhaal’, een veelzijdig interview met een laagdrempelige bevraging, en anderzijds uit ‘Mijn Draadjestheater’, een visuele ondersteuning en blikvanger die je zal ondersteunen om een kind/jongere ZICHZELF emotioneel te laten inschalen op een integratieve en dynamische manier.

Je gaat samen op ontdekking naar het ‘doen zien’ als cliënt/coachee/leerling en wat het betekent en inhoudt als er sprake is van een emotionele spreidstand. Als therapeut/begeleider zal je het kind/de jongere vooral ‘zien doen’. Daarnaast wordt ook de connectie gemaakt (op maat van het kind/de jongere) met het lichaam en lichaamssignalen, prikkelverwerking en arousal-regulatie. De tool kan gebruikt worden bij kinderen en jongeren van 5 jaar tot en met 18 jaar als beginsituatie, als intake, als evaluatiemoment, als psycho-educatie, bij duiding van functie van gedrag en de vertaalslag ervan, bij verdere ontwikkeling van het zelfbeeld en het fundamentele zelfvertrouwen.

Inhoud

De leergang emotionele ontwikkeling & prikkelverwerking bestaat uit 3 modules. Hieronder lees per module welke thema’s er worden behandeld.

Online module emotionele ontwikkeling aan de hand van het model van De Draad

 • Functie van gedrag
 • De 7 draden en 3 breinen
 • Connectie van het Model voor Emotionele Ontwikkeling met andere denkkaders
 • De 3 ingangen bij observatie en ontwarring van de draad.
 • Het begeleidingsplan en accenten bij interventies.
 • Oefeningen vanuit verschillende werkvormen

 

Online module Sensorische Informatieverwerking

 • Wat is sensorische prikkelverwerking (SI)?
 • Nieuwe inzichten naar prikkelverwerking
 • Relatie SI-emotie-arousal-drempels
 • 8 zintuigen
 • 3 verschillende vormen van regulatie
 • 4 kwadranten van Winnie Dunn
 • Interventies bij de 4 kwadranten en zintuigen
 • Oefeningen vanuit verschillende werkvormen

 

Module Toolkit – Mijn draadjes “Doen Zien” & “Zien Doen”

 • Theoretische achtergrond van de toolkit
 • De integratie van emotionele ontwikkeling en sensorische informatieverwerking met 2 theaters
 • De 7 draden met de specifieke kerngedachten per draad in een begeleidingsproces
 • De 5 mogelijke stappen binnen de afname van het interview
 • Duiding van basiskaarten emotionele ontwikkeling en SI, interviewkaarten draden en drempels
 • Bespreking van alle materialen uit de toolkit
 • Oefenen met de toolkit vanuit werkvormen en creatieve mogelijkheden
 • Verslagopmaak, overzicht verschillende draden bij EO en kwadranten bij SI

 

Leeruitkomst

Als je de hele leergang hebt gevolgd dan heb je het onderstaande geleerd:

 • Het denkkader en methode ‘De Draad’ (G. Vignero) binnen ‘Emotionele Ontwikkeling’ (EO) leren begrijpen en gebruiken binnen een psychotherapeutische setting, binnen een begeleidingsmoment of tijdens een coachingstraject.
 • De 4 kwadranten van W. Dunn kunnen situeren in het neurologische drempel-continuüm en in het zelfregulatie-continuüm binnen ‘Sensorische Informatieverwerking’ (SI).
 • Aan de hand van deze denkkaders gedrag van kinderen en jongeren kunnen observeren en dynamisch inschalen.
 • Gedrag van kinderen en jongeren leren herkennen binnen draden van het model De Draad (emotionele ontwikkeling) en drempels in de sensorische informatieverwerking.
 • De verschillende draden uit het model De Draad omzetten in belevingsaccenten van de kinderen en jongeren zelf en hun ontwikkelingsnoden.
 • Aan de hand van visualisatie en gerichte vragen een maximale participatie van het kind uitlokken.
 • De emotionele ontwikkeling laagdrempelig vertalen naar een kind/jongere zodat het kind/jongere zelf zijn spreidstand bepaalt.
 • Het gericht onderscheid maken tussen de centrale rol van het kind, de context en de lichaamssignalen.
 • De connectie begrijpen tussen de emotionele ontwikkeling, regulatie en prikkelverwerking.
 • Arousal en WOT in relatie tot emotie en gedrag verduidelijken.
 • Ratio, lichaam en familiesysteem als kracht- en energiebronnen binnen de emotionele ontwikkeling gebruiken.
 • Zelf als begeleider aan de slag kunnen gaan met een eigen aangeschafte toolkit en casusmateriaal.

 Voorbereiding en studiebelasting

Elke module uit de leergang is te volgen zonder voorbereiding of voorkennis. Indien gewenst kun je de aanbevolen literatuur doorlezen (zit tab literatuur)

De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren, Voor deze leergang is dat:

 • Module emotionele ontwikkeling: 6 uur
 • Module prikkelverwerking: 6 uur
 • Modulen Toolkit: 6 uur

Cliëntgroep

De inhoud van de leergang heeft betrekking op: Kinderen en jongeren met LVB of kinderen en jongeren een ontwikkelingsbeperking en normale begaafdheid in een schoolsetting, woongroep, begeleidingstraject of gezinscontext. Ook is de leergang van toepassing op kinderen en jongeren zonder beperkingen.

Doelgroep:

De inhoud van de leergang heeft betrekking op: psychotherapeuten, begeleiders (zowel in onderwijs als in welzijn), therapeuten, coaches, counselors, orthopedagogen, psychologen, iedereen die (individueel) werkt met een kind/jongere.

Accreditatie

Op verzoek kan accreditatie worden aangevraagd bij:

 • Het SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals
 • Register Vaktherapie
 • Registerplein voor maatschappelijk werkers, PDW-ers, GGZ- agogen en cliëntondersteuners

Als je accreditatiepunten wenst, overleg dan met FORTIOR of de accreditatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op via inschrijvingen@fortior.info

Overige accreditaties in overleg

Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.


Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Karen Van Dyck

Karen is Psychomotorisch therapeut, Integratieve psychotherapeut en auti-en gedragstherapeut in haar eigen praktijk ‘Gaandeweg’. Ze werkt bij het leersteuncentrum Expant en is 4 jaar werkzaam geweest bij Carrewiel in Mechelen.

Karen heeft de toolkit “Mijn draadjes DOEN ZIEN en ZIEN DOEN” ontwikkeld. Deze unieke toolkit is gebaseerd op van het model van De Draad en de theorie van Winnie Dunn rond sensorische informatieverwerking. Karen is regelmatig gastspreker bij diverse organisaties.
Bekijk de docent

Online module emotionele ontwikkeling aan de hand van het model van De Draad - Dagdeel1

Ochtend
09:00

Welkom en introductie

09:05
 • Functie van gedrag
 • De 1ste draad

Connectie van EO met andere denkkaders

10:30

Pauze

10:45
 • De 2de en 3de draad

Oefeningen vanuit verschillende werkvormen

12:00

Afronding

Dagdeel 2

 
Ochtend
09:00

Welkom en introductie

09:05
 • De 4de-7de draad

Oefeningen vanuit verschillende werkvormen

10:30

Pauze

10:45
 • De 3 ingangen bij observatie en ontwarring van de draad.

Het begeleidingsplan en accenten bij interventies.

12:00

Afronding

 

Online module Sensorische Informatieverwerking

 
Ochtend
09:00

Welkom en introductie

09:05
 • Wat is sensorische prikkelverwerking?
 • Nieuwe inzichten naar prikkelverwerking

Relatie SI-emotie-arousal-drempels

10:30

Pauze

10:45
 • 8 zintuigen
 • 3 verschillende vormen van regulatie
 • 4 kwadranten van W. Dunn

Oefeningen vanuit verschillende werkvormen

12:00

Lunchpauze

 
 
Middag
12:45
 • Interventies bij de 4 kwadranten en 8 zintuigen

Oefeningen vanuit verschillende werkvormen

14:15

Pauze

14:30
 • Interventies bij de 4 kwadranten en 8 zintuigen

Oefeningen vanuit verschillende werkvormen

15:45

Afsluiting en invullen evaluatie

Module Toolkit - Mijn draadjes “Doen Zien” & “Zien Doen”

 
Ochtend
09:30

Welkom

09:35
 • Wat omvat de toolkit van denkkaders?
 • De integratie van EO en SI met 2 theaters

De 7 draden met de specifieke kerngedachten per draad in een begeleidingsproces

11:00

Pauze

11:15
 • De 5 mogelijke stappen binnen de afname van het interview
 • Duiding van basiskaarten EO en SI, interviewkaarten draden en drempels

Alle materialen die 1 voor 1 worden uitgediept.

12:30

Lunchpauze

 
 
Middag
13:15

Oefenen met de toolkit vanuit werkvormen en creatieve mogelijkheden

14:45

Pauze

15:15

Verslagopmaak, overzicht verschillende draden bij EO en kwadranten bij SI

16:15

Afsluiting en invullen evaluatie

Aanbevolen Literatuur

Website: https://gerritvignerodedraad.wixsite.com/dedraad

Vignero, G. (2017, 2021²). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701.

Vignero, G. (2011, 20215). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3.

Vignero, G. (2014, 20204). De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem)gedrag van een kind thuis, op school en daarbuiten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-3756-9.

Dunn, W. (2013) Leven met sensaties. Begrijp je zintuigen. Amsterdam/Antwerpen: Pearson Assessment And Information.

Locatie

Een deel van de trainingen zal online plaatsvinden. De fysieke training op 15 november zal in Utrecht plaatsvinden. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen