Terug naar het overzicht

INCOMPANY TRAINING: Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-R²

datum in overleg
Fysiek

TYPE: Een fysieke of online in company training
POTENTIËLE DOCENTEN: Adriana den Ouden, Wilma Mathurin of Kari Andriessen
TIJDSDUUR: Datum en tijden in overleg
INHOUD: De fasen van de emotionele ontwikkeling worden behandeld. Ook komt het gebruik van de SEO-R² aan de orde en de vertaling van de uitkomsten van de SEO-R² naar de praktijk
ACCREDITATIE: Accreditatie kan worden aangevraagd bij NIP/NVO en Registerplein voor PDW-ers
INVESTERING: Prijs op aanvraag

Offerte aanvraag

Om een goed beeld te krijgen van een cliënt is het van belang om naar alle aspecten van zijn ontwikkeling te kijken, dus ook naar zijn emotionele ontwikkeling. Om zicht te krijgen op de emotionele ontwikkeling zijn er diverse schalen beschikbaar.  Eén van die instrumenten is de SEO-R2 (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling Revised2 ; Morisse & Došen, 2016). De schaal is gebaseerd op het ontwikkelingsdynamisch model (Došen, 2014). Ze bestaat uit dertien domeinen; elk domein belicht een specifiek aspect van de emotionele ontwikkeling. De afname gebeurt door middel van een semi-gestructureerd interview door een orthopedagoog, psycholoog of psychodiagnostisch werkende.

Psychologen en orthopedagogen kunnen met deze schaal cliëntondersteuners, begeleiders, GGZ agogen, leerkrachten, therapeuten individueel en in teamverband helpen hun ondersteuning af te stemmen op de emotionele ontwikkeling van het kind of de volwassene.

 

Nog twee schalen: Het SEO-R² Kleurenprofiel en de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – verkort

De SEO-R2 en zijn voorloper hebben model gestaan voor nog eens twee schalen voor emotionele ontwikkeling, namelijk voor het SEO-R2 kleurenprofiel Revised2 en de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling-Verkort (SEO-V).

Het SEO-R2 kleurenprofiel Revised2 (de Groot, 2019) is een interactieve werkvorm die vooral bedoeld is voor gebruik binnen groepen. Door mee te doen met de inschaling begrijpen de deelnemers de basale emotionele behoefte van een cliënt op een heel directe manier. Dit begrip is essentieel voor een betere zorgverlening (de Groot, 2017).

Eind 2017 kwam de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling-Verkort (SEO-V) op de markt (Morisse, Sappok, De Neeve,& Došen, 2017). Deze verkorte schaal heeft acht  domeinen in plaats van dertien. Hierdoor neemt de afname minder tijd in beslag. Ook met dit instrument is het mogelijk de emotionele ontwikkeling van een cliënt in kaart te brengen. Met de uitkomsten hiervan kunnen ideeën over behandeling en ondersteuning gevormd worden (Sappok & Conty, 2021).

De SEO-R², de SEO-V en het SEO- R² kleurenprofiel Revised2 zijn verschillende instrumenten die naast elkaar kunnen worden gebruikt. Desgewenst is mogelijk de deelnemers behalve over de SEO-R2 ook te informeren over het SEO-R² kleurenprofiel en de SEO-V. Bovendien krijgen de deelnemers dan handvatten over hoe ze de uitkomsten van die schalen kunnen vertalen naar de praktijk.

 

Docentenpool

FORTIOR heeft een netwerk opgebouwd van verschillende docenten die de in company training over de SEO-R² zouden kunnen geven. Per aanvraag wordt gekeken welke docent het beste past bij de vraag van het team. Ook dient rekening te worden gehouden met de beschikbaarheid en agenda van de docent.

 

Teamscholing op locatie

De training vindt plaats op een locatie van de organisatie die de training heeft aangevraagd. De (technische) faciliteiten en catering dient door de opdrachtgever te worden verzorgd.

FORTIOR kan zorgen voor een stukje organisatie, zoals het maken van mappen, versturen van mails en het aanvragen van accreditatie.

 

Groepsgrootte

FORTIOR vindt het belangrijk dat de training interactief is en dat er veel ruimte is voor vragen en inbreng van de deelnemers. Daarom is het belangrijk dat de groep niet te groot is. De training is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers en minimaal 8 deelnemers.

 

Aanpassen aan wensen

Het is altijd mogelijk de inhoud van de training en het programma aan de wensen van de opdrachtgever aan te passen. Het kan zijn, dat u meer de nadruk wilt leggen op het model van de emotionele ontwikkeling of op het gebruik van de SEO-R2. Of dat u ook wat wilt horen over de SEO-V of het SEO-R2 Kleurenprofiel Revised2.

Voordat de training wordt gepland vindt er een (telefonisch) gesprek plaats met de docent waarin de wensen en vragen van het team worden geïnventariseerd.

Inhoud van de training

Deze studiedag biedt gedragsdeskundigen meer inhoudelijke informatie over het gebruik van de SEO-R².

Het programma van de training bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In de ochtend wordt aandacht besteed aan het model van de emotionele ontwikkeling. In de tweede helft van de ochtend wordt het diagnostisch gebruik van de SEO-R² besproken: waarvoor kun je het instrument gebruiken en hoe kun je dat doen? Wat heeft de diagnosticus nodig aan kennis en vaardigheden om het instrument goed te kunnen gebruiken?

In de middag wordt het gebruik van de SEO-R² vervolgd, met het accent op adequate verslaglegging. Ook wordt de vraag behandeld hoe de uitkomst van het onderzoek met de SEO-R² vertaald kan worden in adviezen voor de ondersteuning van de cliënt.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen, zijn:

  • herkennen van de fasen van emotionele ontwikkeling;
  • de manier waarop de SEO-R² moet worden afgenomen;
  • het scoren en verslagleggen van de resultaten;
  • de advisering over de gewenste begeleiding, op basis van de resultaten van de SEO-R²;
  • de terugkoppeling aan betrokkenen van de uitkomsten van het onderzoek.

 

Studiebelasting & voorbereiding

De training is te volgen zonder voorbereiding. De deelnemer kan, als hij zich wil voorbereiden, vooraf de onderstaande literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking.

Accreditatie

Accreditatie kan worden aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
  • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden

 

Accreditatie SKJ
Accreditatie voor gedragsdeskundigen kan niet rechtstreeks bij het SKJ worden aangevraagd. Het SKJ neemt de accreditatie van het NIP K&J /NVO OG over.

 

Certificaat en invoeren van presenties

Alle deelnemers die de hele training hebben bijgewoond, ontvangen aan het eind van de dag een certificaat.

Als de registratienummers van de deelnemers bij ons bekend zijn dan voeren wij de presenties van de deelnemers in bij PE-online zodat de accreditatiepunten worden bijgeschreven.

Wilma Mathurin

Wilma Mathurin is als GZ-Psycholoog werk­zaam binnen de (S)GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij is afgestudeerd als ortho­peda­goog en psycho­loog.

Aandachtsgebieden in haar werk zijn (L)VB, ASS, emotionele ont­wikke­ling, genderdiversiteit, gehechtheid en vraagstukken rond de seksuele gezond­heid. Wilma vindt het belangrijk dat mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden de zorg krijgen die het beste aansluit bij hun zorgbehoefte. Ze streeft ernaar dat mensen excelleren op hun eigen niveau, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijkheden, motivatie en interesse.

Wilma is in het bezit van een aantekening seksuologie NVVS. Zij is lid van NEED (Network of Europeans on Emotional Development) en van LNEO (Landelijk Netwerk Emotionele ontwikkeling). Daarnaast heeft ze in Vlaanderen een gecertificeerde opleiding over de SEO-R2 gevolgd. Wilma is medeoprichter en contactpersoon van de Special Interest Group autisme­spectrum­stoor­nissen en seksuali­teit (NVVS).
Bekijk de docent

Adriana den Ouden

Adriana den Ouden is zelfstandig orthopedagoog generalist en via haar eigen praktijk werkzaam bij diverse organisaties in de zorg. Twee dagen per week geeft ze les aan de AVG opleiding die verbonden is aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Adriana heeft ruim 23 jaar ervaring als orthopedagoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het model voor emotionele ontwikkeling en de ontwikkelingsdynamische benadering van Anton Došen, vormen een belangrijke basis in haar werk met deze doelgroep. Adriana heeft diverse opleidingen gedaan rond emotionele ontwikkeling, onder andere bij Anton Došen zelf. Ze heeft veel ervaring met de afname van de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling, de interpretatie en advisering. 
Bekijk de docent

Kari Andriessen

Kari werkt als Orthopedagoog-generalist in de sGGZ. Direct na haar afstuderen aan de universiteit Leiden bij twee afstudeerrichtingen is ze ruim zestien jaar geleden begonnen als gedragsdeskundige in sector zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens haar studie heeft ze in de verstandelijk gehandicaptenzorg gewerkt als begeleider. Eind 2019 heeft Kari haar studie tot Orthopedagoog-generalist afgerond en vanaf begin 2020 is ze opgenomen in het BIG register.

Vanaf haar eerste werkplek in 2000 had ze direct een interesse in de emotionele ontwikkeling en welke invloed dit heeft in het dagelijks functioneren. Het zorgde voor een andere blik op probleemgedrag. Kari heeft zich door de jaren heen verdiept in meerdere richtingen waarbij de kern ligt in trauma, hechting en behandeling bieden. Ze heeft ervaring met verschillende leeftijden, niveaus en mate van gedragsproblematiek waarbij de nadruk altijd op kinderen en een laag emotioneel ontwikkelingsniveau heeft gelegen.

Onlangs is Kari gestart in de specialistische GGZ. Hier geeft ze behandeling aan kinderen met LVB en begeleidt ze gezinnen.
Bekijk de docent

Aanbevolen literatuur

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk).

Groot, R. de. (2017). Het SEO-R2-kleurenprofiel. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom.

Groot, R. de. (2019). SEO-R2 kleurenprofiel revised2. Handleiding. Doetinchem: Graviant.

Morisse, F., & Došen, A. (Red.). (2024). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Den Bosch: Gompel&Svacina. ISBN 978 94 6371 500 3
Bestel dit boek hier >>

Morisse, F., Sappok, T., De Neeve, L., & Došen, A. (2017). SEO-V: Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking-Verkort. Maklu.

Sappok & Conty, (2021). The Scale of Emotional Development – Short. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Eds.). Emotional Development and Intellectual Disability. A guide to understanding emotional development and its implications. Shoreham-by-Sea: Pavilion Publishing and Media Ltd.

 

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen