Terug naar het overzicht

Online werkplaats: Trauma Informed Care: een interventie op systeemniveau

7 dagdelen
07 sep 2023
Vol
28 sep 2023
Vol
12 okt 2023
Vol
02 nov 2023
Vol
16 nov 2023
Vol
30 nov 2023
Vol
14 dec 2023
Vol
Online
Accreditatie

DOCENTEN: Jessica Vervoort-Schel en Anita van de Ven
INHOUD: Hoe kun je vanuit het organisatieontwikkelingsmodel Trauma Informed Care investeren in de organisatiecultuur, de kwaliteit van het werk en het welzijn van de medewerkers?
TIJDSDUUR: Een online cursus van zeven dagdelen op 7 september, 28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december 2023 van 9:30 tot 12:30
ACCREDITATIE: Accreditatie is toegekend door het NIP K&J/ NVO OG (geldt ook voor het SKJ).
INVESTERING: 595,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. De verplichte literatuur “A Treasure Box for Creating Trauma-Informed Organizations” t.w.v. 100,99 is niet bij de prijs inbegrepen.

Inschrijven nieuwsbrief

Trauma Informed care als basis

Mensen met cognitieve en adaptieve beperkingen maken relatief vaak ingrijpende (jeugd)ervaringen mee, maar de impact van deze ervaringen wordt helaas nog onvoldoende herkend en daardoor niet adequaat behandeld. Deze gevolgen kunnen de reeds bestaande gezondheidsverschillen tussen mensen met en zonder cognitieve en adaptieve beperkingen uitvergroten, wat hun welbevinden, ontwikkeling, leermogelijkheden, gedragsmatig functioneren, psychische en fysieke gezondheid, levensduur en perspectief negatief kan beïnvloeden. Alleen individuele interventies zijn ontoereikend en er is een verandering in aanpak op organisatieniveau nodig. Nieuwe wetenschappelijke inzichten bieden gelukkig perspectief. Een organisatiebrede implementatie van Trauma Informed Care kan organisaties een fundament bieden voor welbevinden en ontwikkeling, passende behandeling en ondersteuning, en preventie van ingrijpende (jeugd)ervaringen bij zowel de hulpvrager als de hulpverlener.

 

Wereldwijde doorontwikkeling van de gezondheidszorg

Momenteel is er wereldwijd een beweging gaande in de gezondheidszorg waarbij het verbeteren van de algehele gezondheid van mensen, de kwaliteit van zorg, de tevredenheid met de dienstverlening en kostenreductie centraal staan. In dit nieuwe tijdperk van hulpverlening is er een duidelijke verschuiving van traditionele, op ziekte gerichte ondersteuning en behandeling, naar mensgerichte zorg zichtbaar. Naast een centrale plaats voor de hulpvrager en familie, is er ook steeds meer aandacht voor krachten en bronnen van hulp en steun van de hulpvrager. Deze beweging in de gezondheidszorg vraagt om nieuwe vormen van (de organisatie van) hulpverlening die gericht zijn op het ondersteunen van hulpvragers bij hun herstel en het bereiken van een bevredigend leven, ondanks de beperkingen die voortkomen uit hun problemen of ziekte. Persoonlijke groei, hoop, perspectief, eigen regie en het bereiken van het eigen potentieel zijn centrale thema’s in deze beweging. Dit sluit aan bij een traumasensitieve benadering waarvoor gepleit wordt binnen Trauma Informed Care (TIC).

 

Ontstaan van TIC

TIC is in Amerika ontstaan vanuit het besef dat veel mensen die om hulp vragen voor psychische en sociale problemen ingrijpende (jeugd)ervaringen achter de rug hebben en dat de kwaliteit van hulp voor hen verbeterd moest worden om te komen tot gewenste en duurzame resultaten. Er werd geconstateerd dat de gevolgen van toxische stress en de niet herkende en niet behandelde traumasymptomen van de hulpvrager van invloed zijn op de werkalliantie en de motivatie voor het vragen om en het accepteren van hulp door de hulpvrager. Dit kan bijdragen aan voortijdige beëindiging van de hulp door de hulpvrager of het niet behalen van de gewenste resultaten. TIC richt zich bovendien niet alleen op de hulpvragers, maar er is ook evenredig veel aandacht voor het welzijn van medewerkers. Indirect trauma en verhoogde stress bij medewerkers kunnen de behandeluitkomsten namelijk ook negatief beïnvloeden. Het bevorderen van hun zelfredzaamheid en werkgerelateerde veerkracht maakt onderdeel uit van TIC. Daarnaast beschrijft TIC het klimaat waarmee opgedane schade als gevolg van ingrijpen jeugdervaringen kan worden gecompenseerd en hersteld en beschermende en compenserende ervaringen kunnen worden toegevoegd. Het wordt steeds duidelijker dat een traumasensitieve benadering dient door te dringen in alle lagen van een organisatie, in alle organisatiesystemen en –processen. Dit zorgt voor een organisatiemodel en -klimaat waarin hulpvragers én hulpverleners adequate ondersteuning krijgen. (BRON TEKST: https://www.kenniscentrumlvb.nl/wp-content/uploads/2022/05/16052022_Artikel_Vervoort_et_al.pdf)

 

7 Bijeenkomsten

De werkplaats bestaat uit 7 online bijeenkomsten waarin je kennismaakt met de verschillende aspecten van het organisatieontwikkelingsmodel Trauma Informed Care en transformatief leren. Tijdens de bijeenkomsten zal gewerkt worden met verschillende werk- en reflectievormen en zullen er korte kennisclips getoond worden. Het boek van Karin Treisman: A treasure box for creating Trauma Informed Organizations vormt een rode draad door de bijeenkomsten heen. (LET OP! bestel het boek op tijd want de levertijd is 3 tot 2 weken)

 

Online cursus

De cursus is volledig online. Het programma dat gebruikt wordt voor het geven van de cursus is Zoom. Het is belangrijk dat je beschikt over een snel internet, een laptop of PC met microfoon, geluidsboxen en een camera. Een smartphone of tablet zijn vaak minder geschikt voor het volgen van een online training.

Inhoud van de cursus

In deze cursus van 7 bijeenkomsten nemen de docenten je mee in diverse aspecten van Trauma Informed Care (TIC).


Vanuit het perspectief van de hulpvrager, de hulpverlener en de organisatie komen de volgende thema’s aan bod:

 • Bijeenkomst 1: Wat is trauma-informed care?
 • Bijeenkomst 2: Ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s)
 • Bijeenkomst 3: Gedrag als aanpassing
 • Bijeenkomst 4: Beschermende en compenserende ervaringen
 • Bijeenkomst 5: Jezelf als instrument
 • Bijeenkomst 6: Interventies
 • Bijeenkomst 7: Crisismanagement & organisatiekracht: toepassing van TIC onder stress

 

Leerdoelen:

 • In staat zijn het organisatiebrede raamwerk Trauma Informed Care te begrijpen vanuit het perspectief van de hulpvrager, hulpverlener en de organisatie.
 • Het nut en noodzaak van een organisatiebrede interventie om goede hulp te kunnen bieden op het niveau van hulpvrager en hulpverlener te begrijpen.
 • In staat zijn om te reflecteren op wat Trauma Informed Care betekent voor jouw ontwikkeling als professional én de ontwikkeling op organisatieniveau.
 • De grondgedachten en ingrediënten van TIC organisaties kennen.
 • Bewust worden van de kracht van taal in communicatie.
 • Weten wat ingrijpende jeugdervaringen zijn en beseffen wat de (ernstige) negatieve gevolgen van deze ervaringen kunnen zijn, in het bijzonder bij mensen met cognitieve en adaptieve beperkingen
 • Begrijpen hoe je gedragingen als aanpassingen kunt zien, gebaseerd op eerdere ervaringen.
 • Bewust zijn van de rol van triggers en copingmechanismen in interacties.
 • Weten wat toxische stress is en welke invloed dat kan hebben op ontwikkeling, gedrag, gezondheid en welbevinden.
 • Weten wat beschermende en compenserende jeugdervaringen zijn en beseffen wat de positieve gevolgen van deze ervaringen kunnen zijn.
 • Weten wat de ingrediënten zijn voor een ontwikkelingsbevorderend en herstelgericht klimaat voor zowel hulpvragers als hulpverleners.
 • Herkennen van de signalen van ingrijpende jeugdervaringen bij degenen die je ondersteunt, je collega’s en bij jezelf.
 • Actief bijdragen aan uitbreiding van de bronnen van kracht en steun van degenen die je ondersteunt, je collega’s en jezelf.
 • Weten wat vicarious trauma en compassiemoeheid zijn en herkenning van de signalen.
 • Weten hoe je proactief kunt bijdragen aan het voorkomen van (her)traumatisering en compassiemoeheid.
 • Het gesprek kunnen voeren binnen je organisatie over de waarden en uitgangspunten van Trauma Informed Care en deze doorvertalen naar beleid, procedures en werkwijzen.
 • Weten hoe traumasensitief leiderschap eruitziet.

Studiebelasting & voorbereiding

De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren. Voorafgaand aan elke bijeenkomst is er leeswerk (Engelstalig) en zijn er verwerkingsopdrachten.

De totale studiebelasting is 35 uur en bestaat ui:

 • Contact uren: 21 uur
 • Leeswerk en verwerkingsopdracht: 14 uur (= 2 uur per bijeenkomst)

Cliëntgroep

Trauma Informed Care als organisatiebreed raamwerk is geschikt voor alle dienstverlenende organisaties en is ondersteunend voor mensen met alle niveaus van cognitief en adaptief functioneren.

 

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor eenieder die wil kennis maken met de grondbeginselen van Trauma Informed Care als organisatieontwikkelingsmodel. Voorbereidende teksten zijn veelal in het Engels. De online werkplaats, de kennisclips en de werk- en reflectievormen zijn in het Nederlands.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Het accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
 • De accreditatie van het NIP K&J / NVO OG wordt overgenomen door het SKJ


Overige accreditaties in overleg

Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR mail na afloop van het webinar het digitale certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Jessica Vervoort-Schel

Jessica Vervoort-Schel is orthopedagoog-generalist en supervisor NVO en heeft in de afgelopen 20 jaar gewerkt binnen het onderwijs en de jeugdhulp. Sinds 2010 werkt ze bij Koraal met en voor jeugdigen met verstandelijke beperkingen en hun gezinnen. In haar rol van programmaleider Inhoud & Onderzoek draagt ze bij aan de doorontwikkeling van de jeugdhulp van Koraal naar trauma informed gezinshulp. Daarnaast draagt ze bij aan de organisatie brede implementatie van Trauma Informed Care binnen Koraal. Ze combineert dit met een promotietraject aan de Universiteit van Amsterdam, gericht op ingrijpende en beschermende jeugdervaringen bij kinderen met cognitieve en adaptieve beperkingen en hun ouders. Ze is aangesloten bij de landelijke beweging van 0.
Bekijk de docent

Anita van de Ven

Anita van de Ven is begeleidingskundige en heeft in de afgelopen 25 jaar gewerkt binnen de jeugdhulp. Momenteel ondersteunt ze de organisatie in de doorontwikkeling van de reflectiepraktijk en de transformatie van de professionele identiteit van de professionals en hun organisatie volgens de TIC principes vanuit haar rol als supervisor en organisatiebegeleider LVSC. Sinds 2007 is ze verbonden aan Koraal, eerder als gezinsbehandelaar, en geeft trainingen over beroepsethiek.
Bekijk de docent

Programma bijeenkomst 1: Wat is trauma-informed care?

Ochtend
09:30

Welkom en introductie

09:35

– Kennismaking a.d.h.v. letters van je naam

– Afspraken over omgangsnormen

– Verwachtingen

– Introductie ‘reisdagboek’

– Kennisoverdracht ondersteund met beeldmateriaal

– Praktische werkvorm

11:00

Pauze

11:15

– Kennisoverdracht irt beleid en leiderschap ondersteund met beeldmateriaal

– Reflectieopdracht in groepjes (gericht op de eigen werkpraktijk)

– Plenaire dialoog

12:30

Afronding (inclusief reisdagboek)

Programma bijeenkomst 2: Ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s)

 
Ochtend
09:30

Welkom en introductie

09:35

– Terugblik vorige bijeenkomst (inclusief verwerkingsopdracht)

– Kennisoverdracht ondersteund met beeldmateriaal

– Praktische werkvorm

11:00

Pauze

11:15

– Kennisoverdracht irt de invloed van ACEs op het professionele en organisatiehandelen

– Reflectieopdracht in groepjes (gericht op de eigen werkpraktijk)

– Plenaire dialoog

12:30

Afronding (inclusief reisdagboek)

 

Programma bijeenkomst 3: Gedrag als aanpassing

 
Ochtend
09:30

Welkom en introductie

09:35

– Terugblik vorige bijeenkomst (inclusief verwerkingsopdracht)

– Kennisoverdracht ondersteund met beeldmateriaal

– Praktische werkvorm

11:00

Pauze

11:15

– Kennisoverdracht i.r.t benodigde buffers en herstelmogelijkheden vanuit medewerkers- en organisatieperspectief

– Reflectieopdracht in groepjes (gericht op de eigen werkpraktijk)

– Plenaire dialoog

12:30

Afronding (inclusief reisdagboek)

 

Programma bijeenkomst 4: Beschermende en compenserende ervaringen

 
Ochtend
09:30

Welkom en introductie

09:35

– Terugblik vorige bijeenkomst (inclusief verwerkingsopdracht)

– Kennisoverdracht ondersteund met beeldmateriaal

– Praktische werkvorm

11:00

Pauze

11:15

– Kennisoverdracht i.r.t. benodigde buffers en herstelmogelijkheden vanuit medewerkers- en organisatieperspectief

– Reflectieopdracht in groepjes (gericht op de eigen werkpraktijk)

– Plenaire dialoog

12:30

Afronding (inclusief reisdagboek)

 

Programma bijeenkomst 5: Jezelf als instrument

 
Ochtend
09:30

Welkom en introductie

09:35

– Terugblik vorige bijeenkomst (inclusief verwerkingsopdracht)

– Kennisoverdracht ondersteund met beeldmateriaal

– praktische werkvorm

11:00

Pauze

11:15

– Kennisoverdracht i.r.t. benodigde buffers en herstelmogelijkheden vanuit medewerkers- en organisatieperspectief

– Reflectieopdracht in groepjes (gericht op de eigen werkpraktijk)

– Plenaire dialoog

12:30

Afronding (inclusief reisdagboek)

 

Programma bijeenkomst 6: Interventies

 
Ochtend
09:30

Welkom en introductie

09:35

– Terugblik vorige bijeenkomst (inclusief verwerkingsopdracht)

– Kennisoverdracht ondersteund met beeldmateriaal

– Praktische werkvorm

11:00

Pauze

11:15

– Kennisoverdracht i.r.t. individuele en systemische interventies vanuit medewerkers- en organisatieperspectief

– Reflectieopdracht in groepjes (gericht op de eigen werkpraktijk)

– Plenaire dialoog

12:30

Afronding (inclusief reisdagboek)

 

Programma bijeenkomst 7: Crisismanagement & organisatiekracht: toepassing van TIC onder stress

 
Ochtend
09:30

Welkom en introductie

09:35

– Terugblik vorige bijeenkomst

– Kennisoverdracht ondersteund met beeldmateriaal en dialoog

11:00

Pauze

11:15

– Eindproduct presenteren en dialoog

– Terugblik

12:30

Afronding

 

Verplichte literatuur

Treisman, K. (2021) A Treasure Box for Creating Trauma-Informed Organizations.  A Ready-to-Use Resource for Trauma, Adversity, and Culturally Informed, Infused and Responsive Systems. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers EAN: 9781787753129

Bestel dit boek via deze link. LET OP! De levertijd is 2-3 weken. Dus tijdig bestellen! Het In het bezit zijn van het boek is noodzakelijk voor het kunnen meedoen aan de online werkplaats

 

Meer informatie over trauma informed care:

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief