Terug naar het overzicht

Hoe kan een team blijven leren en ontwikkelen? Casusleren als effectieve werkvorm!

29 nov 2019
Plaats
Fysiek

DOCENT: Margo te Roller
INHOUD: Een studiedag over de concrete toepassing van casusleren, een inspirerende en in tijd afgebakende werkvorm waarbij je de inhoud van het werk dusdanig bespreekt dat zowel ieder teamlid als de organisatie als geheel ervan leert.
DOELGROEP: wijkteams en teams in gehandicaptenzorg, GGZ, speciaal onderwijs of forensische zorg.
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Is aangevraagd bij SKJ en Registerplein.

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van het FORTIOR aanbod en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Als professional in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking leer je elke dag en doe je telkens nieuwe ervaringen op. Deze (ervarings)kennis pas je vanzelfsprekend weer toe in nieuwe situaties die je tegenkomt. FORTIOR hoort in haar trainingen regelmatig dat professionals twijfelen of ze hun werk wel goed doen. Hoeveel tijd is er eigenlijk in teams om op een effectieve manier met elkaar te spreken over de kwaliteit en inhoud van het werk? Hoe vaak kom je er eigenlijk toe om de door jou opgedane kennis en ervaringen te delen met collega’s?

Met casusleren heb je een in tijd afgebakende en inspirerend werkvorm in handen waarmee je met een team het werk dusdanig bespreekt dat het lerend is voor zowel iedereen in het team als voor de hele organisatie. Het is een manier van teamleren waarin de persoonlijke vraag van een teamlid wordt gekoppeld aan vragen als: Wat vinden wij goede zorg? Kloppen de uitgangspunten van waaruit we werken (nog) wel? Liggen we nog wel op een lijn als het gaat om onze visie en werkwijze?

De werkvorm casusleren kan worden toegepast naast andere vormen van leren, zoals bijvoorbeeld  intervisie waarbij het professionele handelen van de inbrenger centraal staat. Of een casusbespreking waarbij een cliënt wordt besproken. Een valkuil in dit soort bijeenkomsten is dat er veel meningen over ‘elkaar buitelen’ of dat het te eenzijdig over de cliënt of professional gaat.

Tijdens deze studiedag laat docente Margo te Roller je zien hoe een team met casusleren structureel kan blijven leren en ontwikkelen, ook in hectische periodes en tijden van verandering. Margo laat je zien hoe je het concreet aan kunt pakken als je je werk wil verbeteren (ander gedrag), vernieuwen (andere inzichten) en ontwikkelen (vanuit onderliggende principes).

Inhoud van de studiedag

In deze studiedag leer je meer over welke aspecten een rol spelen bij leren. Er wordt vooral aandacht besteed aan hoe je dit leren in een team vorm geeft door te leren aan de hand van concrete casuïstiek. Na het volgen van deze dag heeft elke deelnemer meer inzicht in ontwikkelprocessen én concrete handvatten om samen in teams te leren.

De dag bestaat uit korte theorie- en informatiemomenten en bestaat voornamelijk uit korte deeloefeningen en het aanleren van een methode voor casusbespreking gericht op ontwikkelen van de werkpraktijk.

De volgende thema’s komen aan bod

 • transitie en transformatie
 • strategieën bij het omgaan met veranderingen
 • enkelslag, dubbelslag en drieslag leren
 • eigenaarschap van leren en ontwikkelen, onzekerheidstolerantie en tacit knowledge
 • spontaan, educatief en transformatief leren
 • onderscheid tussen intervisie, supervisie, teamoverleg en teamleren
 • actieleren: geen leren zonder gedragsverandering
 • inrichten van casusbespreking gericht op werkontwikkeling (casusleren).

 

Leerdoelen

 • Kennis over en inzicht in leerniveaus. Je maakt bewust onderscheid tussen verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen.
 • Je hebt inzicht in verschillende manieren van leren (spontaan, educatief, transformatief).
 • Je krijgt concrete handvatten aangereikt voor het realiseren van een lerend klimaat in je team en/of organisatie.

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Doelgroep

Deze dag is zinvol voor elke professional in Zorg en Welzijn die in een organisatie met collega’s haar of zijn eigen werk wil ontwikkelen en op zoek is naar een manier om beleidsveranderingen te concretiseren in de dagelijkse praktijk:

 • medewerkers en teamleiders van sociale wijkteams en andere teams die actief zijn in het sociale domein.
 • psychologen, orthopedagogen, teamleiders, managers en (coördinerende of senior) begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening.
 • teamleiders, leraren, psychologen, orthopedagogen en interne begeleiders in het speciaal onderwijs.

Accreditatie:

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • het SKJ
 • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Margo te Roller

Margo te Roller is als methodiekdocente verbonden aan opleiding Social Work van de Hogeschool Windesheim en heeft een eigen praktijk voor supervisie en coaching. Ze is opgeleid in het maatschappelijk werk  en heeft zich gespecialiseerd in ervaringsgerichte psychosociale therapie (Kempler instituut Nederland) en in supervisiekunde (Hogeschool Windesheim).

Margo is inhoudsdeskundige en begeleidingsdeskundige op gebied van leren en sociaal werk. Ze ontwikkelt en verzorgt trainingen in het werkveld o.a. aan sociale wijkteams.

Voor haar master Social Work (Hogeschool van Amsterdam) heeft ze actie-onderzoek gedaan met een sociaal wijkteam in Zwolle. In dit onderzoek vulde ze de rol van leercoach in.  In 2017 sloot ze haar master cum laude af met de thesis Samen (blijven) leren: De casus als kapstok voor integraal (leren) werken in het sociaal wijkteam

Margo is lid van de LVSC.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Kennismaking, inventariseren leersuccessen en leervragen

11:15

Pauze

11:30

Aspecten van leren: Theoretische verkenning met vertaling naar de alledaagse praktijk

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Oefenen met deelaspecten van collectief (team-) leren

15:00

Pauze

15:15

Integrale oefening casusleren, ingrediënten vertalen naar de praktijk van de deelnemers

17:00

Afsluiting

Literatuur

Roller, M. te (2017). Samen (blijven) leren. De casus als kapstok voor integraal (blijven) leren in het sociaal wijkteam. Zwolle: Viaa. Download dit document hier >>

 

Aanvullende literatuur ter verdieping:

Boonstra, J. & Caluwé L. de, e.a. (2006), Interveniëren en veranderen; Zoeken naar betekenis in interacties. Gevonden op 09-07-2013 download dit document hier>>

Ewijk, van., H. (2014), Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein. Amsterdam: SWP. Bestel dit boek hier>>

Hoijtink, M. en L. van Doorn (2012). Bestuurlijke turbulentie in lokaal sociaal werk: de uitdaging van meervoudige coalitievorming, in: Journal of Social Intervention: Theory and Practice, issue 3: 27-38.

Kwakman, K. (2003) Anders leren, beter werken. Nijmegen: Hogeschool van Nijmegen. Bestel dit boek hier>>

Roekel, van I. en Kolkhuis, T., Leren ‘tussen de neuzen’, Ontwikkeling met impact(5): Andre Wierdsma over collectief leren, O&O 2012(5)(5-9).

Stam, M. (2013). Het belang van onzeker weten, Over de revisie van de verzorgingsstaat. Lectorale rede. Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam. Download de rede hier>>

Wierdsma, A., Swieringa, S. (2011 3e druk). Lerend organiseren en veranderen, als meer van hetzelfde niet werkt. Groningen/Houten, Noordhoff. Bestel dit boek hier>>

 

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief