Terug naar het overzicht

Integratieve diagnostiek en behandeling

12 mrt 2020
Plaats
Fysiek

DOCENT: Dinanda Zevalkink
INHOUD: Wat integratieve diagnostiek inhoudt en hoe een integratieve behandeling kan worden opgezet.
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ). Accreditatie wordt aangevraagd bij Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden.

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van ons aanbod en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Probleemgedrag en psychiatrische stoornissen hebben bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking grote nadelige gevolgen voor de regie over hun eigen leven. Hun deelname aan onderwijs, werk en maatschappelijk leven wordt bemoeilijkt. Het is dus van groot belang dat professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking hun cliënten met kunnen helpen door middel van een adequate interventiestrategie.

Integratieve diagnostiek is een hulpmiddel om een goede verklaring te krijgen voor het ontstaan, het in stand houden en de centrale verwerkingsprocessen bij de ontwikkeling van gedragsproblemen en of psychopathologie. Op basis van dit inzicht kan een adequate behandeling worden gepland. Gedragsproblemen en psychiatrische problemen zijn vaak het gevolg van een inadequate omgang van de omgeving met de basale emotionele behoeften van de persoon met een verstandelijke beperking.

Het ontwikkelingsdynamisch model van prof. Došen biedt een heel bruikbaar kader voor het bepalen van de manier waarop professionals op een passende manier tegemoet kunnen komen aan de basale emotionele behoeften van hun cliënten. Het model geeft richtlijnen voor integratieve diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Dinanda Zevalkink zal op deze studiedag eerst spreken over diagnostiek op basis van het ontwikkelingsdynamisch model en zal aandacht besteden aan beeldvorming en integratieve diagnose. Vervolgens gaat Dinanda in op de integratieve behandeling. Integratieve behandeling behelst een brede aanpak die bij voorkeur multidisciplinair is. Naast holistische behandeldoelen, worden er interventies op vier dimensies besproken; ontwikkeling, sociaal, psychologisch en biologisch. Er is zowel aandacht voor de persoon als zijn omgeving. Daarbij wordt naar een optimale combinatie gezocht van de meest geschikte behandelmethodes. Per indicatie worden de behandelmethodes / interventies tegelijkertijd of in een bepaalde volgorde toegepast.

 

 

Inhoud van de studiedag over integratieve diagnostiek en behandeling

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Onderzoek in de driehoek gedrag, persoon, omgeving
 • Integratieve diagnose; ontstaansmechanisme en dynamiek van probleemgedrag
 • Diagnostische formulering van probleemgedrag
 • Behandeling; holistische en integratieve behandeling
 • Interventies nader uitgewerkt per ontwikkelingsniveau

Studiebelasting & voorbereiding

Het is sterk aanbevolen dat je voor het volgen van de studiedag de literatuur doorleest.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

 

Literatuur

Došen, W. Gradner, M. Griffits, R. King, A. Lapointe, (2008). Richtlijnen en principes voor de praktijk: beoordeling, diagnose, behandeling en bijbehorende ondersteuning voor personen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. (Nederlandse bewerking: A. van Gennep). Uitgave Vilans LKNG. Download deze richtlijn hier>>

Došen, A. (2014). Hoofdstuk 4; Multidimensioneel model van persoonlijkheidsontwikkeling – betekenis voor de diagnostiek, pagina 50-80. In: Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke handicap. Assen: van Gorcum. Bestel dit boek hier>>

 

Aanbevolen literatuur:

Došen, A. (2014). Hoofdstuk 2; Verduidelijking van begrippen, pagina 21-26. In: Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke handicap. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: van Gorcum.

Došen, A. (2014). Bijlage 2 en 3. SEO en SOPD. In: Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke handicap. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: van Gorcum.

Wijnroks (2013). Kritische kanttekeningen bij de discrepantietheorie en het concept overvraging: het stressmodel als alternatief. In: NTZ 2.

Doelgroep

De inhoud van de workshop is gericht op professionals die werken met mensen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en eventuele complexe bijkomende problematiek, zoals:

 • Psychologen en orthopedagogen die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen en orthopedagogen in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Het accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generalisten voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie 5,5 punten
  • Opleiding – diagnostiek 1,5 punten
  • Opleiding – behandeling 1 punt
 • Omdat de training is geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Dinanda Zevalkink

Dinanda Zevalkink is gezondheidszorgpsycholoog en orthopedagoog. Ze is sinds 1990 werkzaam in verschillende functies binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Haar belangstelling gaat vooral uit naar het ontwikkelingsverloop van mensen in relatie met hun omgeving. Hoe zie je de mens met een verstandelijke beperking, waar en hoe verloopt de ontwikkeling anders, hoe sluit je aan en waar moet je meer doen om een persoon in evenwicht te brengen in diens context? Daarbij is het nodig om een heldere visie te hebben en kennis over hechting, trauma en psychopathologie. Ze heeft zich een breed instrumentarium aan methoden en diagnostische kennis eigen gemaakt om creatief en passend bij de situatie, interventies in te zetten.

In 2000 heeft ze voor het eerst kennis gemaakt met prof. Anton Došen, bij de cursus Psychopathologie bij verstandelijk gehandicapte kinderen, verzorgd door de PAO. Dit heeft een basis gelegd voor het verder werken met kinderen en jongeren met ernstig probleemgedrag en psychische stoornissen.

Ze staat nog midden in de praktijk, is betrokken bij directe cliëntenzorg, geeft therapie (Oplossingsgerichte therapie, EMDR), is bezig met beleidsontwikkeling, is supervisor en geeft les bij verschillende organisaties. Naast dat zij persoonlijk plezier beleeft aan het opleiden van mensen, ziet ze dat mensen de opgedane kennis toepassen in de praktijk en dat er een bewustwordingsproces op gang komt. Dat verhoogt de professionaliteit van de medewerker alsmede diens autonomie, welke van belang zijn in dit werkveld dat een groot beroep doet op de persoon van de professional.

Sinds november 2016 is ze werkzaam als orthopedagoog A/ opleider bij Frion.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening en korte kennismaking

10:15

Introductie probleemgedrag?

Onderzoek in de driehoek (incl instrumenten)

Integratieve diagnose

11:15

Pauze

11:30

Vervolg integratieve diagnose

12:30

lunchpauze

 
Middag
13:30

Diagnostische formulering

Behandeling; uitleg model

15:00

Pauze

15:15

Integratieve behandeling per ontwikkelingsfase

Interventies

Samenvatten en terugblikken dag

17:00

Afsluiting

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

Dit is een test

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen