Terug naar het overzicht

Integratieve diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking.

  • Een theoriedag 19 januari 2012 en de masterclass  op 9 februari en 1 maart 2012
  • Docent: Anton Došen
  • Inhoud: Het leren toepassen van integratieve diagnostiek en behandeling volgens het ontwikkelingsdynamisch model aan de hand van eigen casussen van deelnemers

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van het scholingsaanbod van FORTIOR en meld je aan voor de nieuwsbrief

Uit onderzoek is gebleken, dat kinderen, adolescenten en volwassenen met een verstandelijke beperking een aanzienlijk grotere kans hebben op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen en probleemgedrag dan leeftijdgenoten zonder verstandelijke beperking. Wanneer de verstandelijke beperking gepaard gaat met bv. epilepsie, zintuiglijke problemen, ADHD, ASS of een combinatie hiervan, wordt die kans alleen nog maar groter. Problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking hebben een negatief effect op hun deelname aan onder meer onderwijs, werk en maatschappelijk leven. Het is dus in het belang van deze mensen, dat we ze kunnen helpen met een adequate interventiestrategie.

 

Multidimensioneel model

Volgens prof. Došen zijn gedragsproblemen en  psychiatrische problemen vaak het gevolg van een inadequate omgang van de omgeving met de basale emotionele behoeften van de persoon. Dat is bijvoorbeeld het geval bij overvraging of onderstimulatie.

Om dit te voorkomen of bij te stellen, biedt het model van de integratieve benadering vanuit een ontwikkelingsperspectief van prof. Došen  een heel bruikbaar kader, dat in de praktijk zijn nut heeft laten zien. Het model geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Het multidimensioneel model voor emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling is een belangrijk element in de integratieve benadering.

Het integratieve model kan heel goed met andere methoden en modellen gecombineerd worden, bv. met het ontwikkelingsprofiel van Heijkoop of met relatiegerichte methoden zoals die van Greenspan (Floortime).

Voorbereidende theoriedag

Velen zullen het model van Došen vanuit de praktijk kennen vanwege de SEO, het instrument dat prof. Došen ontworpen heeft om de emotionele ontwikkeling te kunnen schatten. Belangrijk is om ook de theorie achter die SEO goed te kennen. Daarom is er voorafgaand aan de masterclass een theoriedag waarop belangstellenden zich het integratieve model van Došen helemaal eigen kunnen maken. Prof. Došen zal op die dag zijn model helemaal presenteren en toelichten.  Omdat we de groep tot maximaal 20 deelnemers beperken, is dit een manier bij uitstek om het integratieve  model tot in de finesses te leren kennen.

Voor de masterclass wordt de theorie bekend verondersteld. De deelnemers wordt aangeraden aan de theoriedag deel te nemen, wanneer zij niet eerder een cursus van prof. Došen over zijn model hebben gevolgd.

 

Masterclass

De doelstelling van de masterclass is enerzijds het adequaat leren toepassen van het model van Došen en anderzijds het zoeken van oplossingen voor problematische gevallen uit de praktijk.

Aan de orde komen de opeenvolgende elementen van de integratieve diagnostiek en behandeling:

  1. Waarnemen (fenomeen)
  2. Verklaren
  3. Begrijpen (betekenis)
  4. Definiëren (diagnose)
  5. behandelen

Tot de masterclass worden 20 deelnemers toegelaten. Hierdoor is er voor u als deelnemer veel gelegenheid voor uitwisseling van ideeën binnen de groep en persoonlijke feedback.

De masterclass bestaat uit drie dagen.

Op de eerste en de tweede dag van de masterclass bespreekt prof. Došen per dag uitgebreid maximaal twee casussen die door deelnemers zijn voorbereid. Deze casussen dienen ook als voorbeeld voor de deelnemers wier casus niet besproken wordt. Het mogelijk om buiten de bijeenkomsten per email met prof. Došen te overleggen.

Het is de bedoeling dat de deelnemers na de tweede dag een integratief diagnose- en behandelplan voor hun cliënt klaar hebben, dat voor feedback aan prof. Došen wordt voorgelegd. Aangeraden wordt pas met de uitvoering van het plan te beginnen als hij het in orde heeft bevonden.

Op de derde dag (drie maanden later) bespreken de deelnemers de uitkomsten van de behandeling die ze hebben uitgevoerd.

Ter voorbereiding van de bijeenkomsten ontvangen wij graag uw casussen twee weken van tevoren per email.

Deelnemers en toelating

De masterclass komt het best tot zijn recht als multidisciplinaire teams van gedragsdeskundigen en/of AVG-en samen met bijvoorbeeld (coördinerend) begeleid(st)ers, interne leerlingbegeleiders, casemanagers, vaktherapeuten deelnemen.

Wanneer deelname in multidisciplinair verband niet mogelijk is, kan men zich ook individueel inschrijven.

 

U kunt zich aanmelden voor de masterclass zonder theoriedag. U wordt echter alleen toegelaten tot de masterclass als u aantoonbaar over voldoende kennis beschikt van het multidimensioneel model. Daarom vragen wij u bij uw aanmelding te vermelden welke cursus(sen) u bv. heeft gevolgd over het model van Došen of dat u bij diagnostiek en behandeling van uw cliënten veel met het model heeft gewerkt.

Accreditatie en certificaat

Accreditatie voor de theoriedag en de masterclass wordt aangevraagd voor AVG, Generalisten NVO en K&J psychologen NIP.

De deelnemers ontvangen na afloop van de theoriedag en de masterclass een certificaat, ondertekend door prof. Došen.

Anton Došen

Professor dr. Anton Došen is kinderpsychiater en psychiater en als zodanig verbonden geweest aan het Observatiecentrum de Hondsberg in Oisterwijk. Later was hij directeur behandeling van Nieuw Spraeland, centrum voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking, te Oostrum (thans STEVIG, onderdeel van Dichterbij). Tegelijkertijd was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als bijzonder hoogleraar met als leeropdracht “Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking”.

Door zijn educatieve activiteiten en publicaties neemt hij al meer dan dertig jaar landelijk en internationaal een vooraanstaande plaats in op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij ontwikkelde de SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling), het Ontwikkelingsdynamisch model en het model van integratieve diagnostiek en behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze modellen worden gebruikt door deskundigen uit verschillende landen. Na zijn emeritaat zet hij zich nog volop in voor de ontwikkeling van de zorg van de geestelijke gezondheid van deze mensen.

 

 

 
Bekijk de docent

Literatuur

Voor de theoriedag  en de masterclass wordt de volgende literatuur als gelezen verondersteld:

Došen, A. (2010). Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vierde ongewijzigde druk). Het hele boek, maar vooral hoofdstuk 5, 6 en 7 (440 bladzijden).

 

Aanbevolen literatuur:

Došen, A., Gardner W., Griffiths D., King R. & Lepointe A. (2008). Richtlijnen en principes voor de praktijk. Utrecht: Vilans & CCE. Verkrijgbaar bij het CCE: www.cce.nl

Greenspan, S.I., Wieder, S. & Simons, R. (2003). Als uw kind speciale aandacht nodig heeft. Intellectuele en emotionele groei stimuleren. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers.

Heijkoop, J. (2003). Vastgelopen. Anders kijken naar begeleiding van met een verstandelijke handicap met ernstige gedragsproblemen. Soest: Uitgeverij Nelissen (vierde druk).

Vonk, J. & Hosmar, A. (2009). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking. Een denk- en handelingskader voor de praktijk. Leuven/Den Haag: Acco.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief