Terug naar het overzicht

Verstaan van ondersteuningsbehoeften: een cursus over de Supports Intensity Scale (SIS)

Verstaan van ondersteuningsbehoeften: een online cursus over de Supports Intensity Scale (SIS)
2 dagdelen
13 sep 2023
Afgelast
11 okt 2023
Afgelast
Online
Accreditatie

DOCENT: Wil Buntinx
INHOUD: De cursus behandelt het onderkennen van ondersteuningsbehoeften en wat dat toevoegt aan de kwaliteit van leven van mensen met een (verstandelijke) beperking. Je maakt kennis met de visie achter de SIS en je leert de schaal afnemen, scoren en interpreteren. Ook leer je hoe de SIS de kwaliteit van ondersteunings- en zorgplannen kan verbeteren.
TIJDSDUUR: Op 13 september (=deel 1) en 11 oktober (=deel2) 2023 van 14:00 tot 16:30
ACCREDITATIE: Wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG en Registerplein voor psychodiagnostisch medewerkers
INVESTERING: 200,00 p.p. De handleiding van de SIS (t.w.v. €100,95)  is niet bij de deelnemersprijs inbegrepen.

Deze cursus wordt voorlopig niet meer aangeboden. Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod. Meld je dan aan voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Als professional wil je jouw cliënten met een verstandelijke beperking de best mogelijke ondersteuning bieden, hen behandelen als volwaardig lid van de samenleving en hun kwaliteit van bestaan bevorderen. Maar bij welke facetten van in het leven hebben je cliënten ondersteuning nodig? Hoe intensief moet die ondersteuning zijn? En hoe vaak moet deze ondersteuning worden geboden? Met de Supports Intensity Scale (SIS) breng je het hele spectrum van ondersteuningsbehoeften en de intensiteit van de benodigde ondersteuning bij een cliënt in kaart. De SIS kijkt naar concrete details, bijvoorbeeld de behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke verzorging tot bredere thema’s zoals ondersteuning bij belangenbehartiging of medische-, verpleegkundige of gedragsmatige ondersteuning. De SIS kijkt naar het hele spectrum van domeinen van “kwaliteit van bestaan”

Het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften is nuttig bij het opstellen van ondersteuningsplannen of het aanvragen van een (her)indicatie waarbij zorgzwaarte een rol speelt. De SIS levert ook veel waardevolle informatie op tijdens een intake gesprek. Om de paar jaar kan de SIS opnieuw worden afgenomen om te evalueren of de ondersteuning van een cliënt nog wel aansluit bij zijn of haar behoeften.

 

Supports Intensity Scale (SIS)

De SIS is een valide en betrouwbaar instrument. De schaal is vertaald en genormeerd voor Nederland, Canada, Spanje, België, Italië, China, Israël, Ierland en IJsland. De SIS-A versie is bedoeld voor volwassen cliënten (18-70 jaar). De SIS-K is een versie voor kinderen. Deze is op dit moment in het Nederlands beschikbaar voor veldtesten. Hieraan wordt in de cursus ook aandacht besteed.

De SIS is een professioneel instrument dat – net zoals testen of gedragsschalen – met kennis van zaken toegepast dient te worden. In deze cursus leer je meer over de achtergrond, de juiste wijze van afname en scoring. Vervolgens krijg je informatie over de toepassingsmogelijkheden.

 

Interactieve training voor een kleine groep (max 5 deelnemers)

De cursus vindt online plaats voor een kleine groep van drie deelnemers. Hierdoor kan de docent flexibel ingaan op jouw situatie en jouw vragen.

De cursus bestaat uit 2 delen. Deel 1 is een online instructie. Daarna wordt aan de cursist gevraagd een SIS af te nemen van 2 (volwassen) personen met een verstandelijke beperking. Daarna volgt deel 2 waarin online ervaringen met de afname worden besproken en nadere instructie wordt gegeven. Ook wordt in deel 2 ingegaan op het gebruik van de SIS voor het inventariseren van persoonlijke wensen van cliënten en op het gebruik van SIS informatie bij het Ondersteuningsplan. Na afloop dient het verslag van de twee schalen te worden ingeleverd bij de docent en deze wordt beoordeeld (=eindtoets).

 

Wat heb je nodig om de training te kunnen volgen

Deze studiedag wordt aangeboden als een volledige online training. FORTIOR maakt hierbij gebruik van het programma Webex. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training. Voor een optimale verbinding (zonder storing), gebruik je bij voorkeur een computer die niet ouder is dan 2 jaar en die regelmatig is geüpdatet.

 

Ervaringen van deelnemers

“Ik heb de training van Wil als heel positief ervaren.
Zowel de twee online contactmomenten als zijn feedback op de opdrachten. Wil is helder en kan goed overbrengen wat hij wil vertellen. Hij staat open voor vragen en kan deze goed integreren in zijn verhaal. Hij kent de praktijk en dat is een grote meerwaarde. Hij weet over wie we praten, zowel cliënten als begeleiders.
Hoewel het veel werk is om twee vragenlijsten af te nemen en uit te werken heeft dit zeker een meerwaarde. Een dergelijke lijst moet je vooral onder de knie krijgen door het te doen. Ik heb gemerkt dat ik door zijn feedback op mijn opdrachten aangescherpt ben en meer inzicht heb gekregen in het concept van het instrument. Zijn feedback is zeer inhoudelijk. Dit ervaar ik als prettig. Daarnaast reageert hij heel snel.”

 

 

 

 

 

Inhoud van de cursus

Docent Wil Buntinx (GZ-psycholoog, ) is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de SIS in de Verenigde Staten en heeft de SIS vertaald naar het Nederlands. Hij zal je in deze training informeren over de wijze waarop de schaal moet worden afgenomen, gescoord en gebruikt voor planning van zorg en ondersteuning.

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

 1. Ontstaan en achtergrond van het ondersteuningsparadigma – relatie met de UN Conventie inzake de Rechten van Personen met een Handicap
 2. Ontwikkeling van de Supports Intensity Scale (in de VS en in Nederland)
 3. Structuur van de SIS – afname – scoring – profiel van ondersteuningsbehoeften
 4. Toepassingsmogelijkheden van de SIS, in het bijzonder bij zorgplanning

 

Leerdoelen:

 1. Weten wat ondersteuning is
 2. Weten hoe je ondersteuningsbehoeften in kaart kunt brengen
 3. Het kunnen afnemen en scoren van de SIS en weten hoe je de resultaten kunt gebruiken in de praktijk

Studiebelasting & voorbereiding

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen (4,5 uur), het uitvoeren van de huiswerkopdracht (circa vier uur) en de tijd die nodig is voor het lezen van de handleiding en de andere literatuur (ongeveer vier uur). De totale studiebelasting is circa 12,5 uur.

 • Huiswerkopdracht

Na de eerste bijeenkomst krijg je de opdracht de SIS bij twee cliënten af te nemen. Deze afnames worden in de tweede bijeenkomst besproken.

 • Eindtoets

De training wordt afgerond met een eindtoets. Deze toets bestaat uit het maken van een onderzoeksverslag met als opdracht: “Geef voor elk van de twee cliënten afzonderlijk aan welke onderwerpen op grond van je SIS uitkomsten in het ondersteuningsplan aandacht zouden moeten krijgen”. In dit verslag wordt ook de uitslag van de SIS opgenomen.

De docent beoordeelt het onderzoeksverslag en bespreekt de beoordeling met de deelnemer. Bij een voldoende krijgt de deelnemer een certificaat en accreditatiepunten (indien van toepassing). Als het werk onvoldoende is, krijgt de deelnemer één herkansing en moet zij een nieuwe schaal afnemen en een daarover een verslag inleveren bij de docent.

 • Literatuur

Het lezen van de handleiding  voorafgaand aan de training is verplicht. Behalve de handleiding is er nog meer verplichte literatuur (zie literatuurlijst).

 

 

Cliëntgroep

De inhoud van de training heeft betrekking op volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking. Bij voldoende belangstelling voor onderzoek van ondersteuningsbehoeften bij kinderen (de SIS-K) wordt in de training hiermee rekening gehouden.

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor professionals die werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals:

 • Orthopedagogen
 • GZ-psychologen
 • Psychodiagnostisch werkenden

Accreditatie & certificaat

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau NIP K&J /NVO OG
 • De accreditatie wordt indien toegekend voor het NIP/ NVO overgenomen door het SKJ
 • Registerplein voor psychodiagnostisch medewerkers

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

Als je beide bijeenkomsten hebt bijgewoond en de opdracht met voldoende resultaat hebt afgerond dan ontvang je een digitaal certificaat per mail. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Wil Buntinx

Dr. Wil Buntinx is gezondheidszorgpsycholoog (np)/FAAIDD met een brede ervaring zowel als professional (begeleider, behandelaar en bestuurder), onderzoeker (Maastricht University, INSERM Parijs, AAIDD Washington) en docent (Maastricht University, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fortior). Hij is thans werkzaam als consultant en docent, onder meer voor de VGN Masterclass wetenschappelijk onderzoek.

In 1997 werd hij opgenomen in de AAIDD commissie die het standaardwerk ‘Intellectual Disability’ samenstelt. In die hoedanigheid werkte hij mee aan eerdere edities van dit handboek en publiceert samen met Robert Schalock, Ruth Luckasson, Marc Tassé, Jim Thompson en Mike Wehmeyer. Hij maakt deel uit van de groep internationale experts die werkte aan de twaalfde uitgave van het handboek Intellectual Disability: Definition, Diagnosis, Classification, and Systems of Supports.

 

 
Bekijk de docent

 
Middag
13:30

welkom en introductie

13:35

Context van de SIS

14:00

Kennismaking met de SIS schaal

14:45

Pauze

15:00

Afnemen van de SIS schaal

15:30

Scoren van de SIS schaal – oefening – voorbereiden op proefafname

16:00

Afsluiting

 
Middag
13:30

Welkom en introductie

13:35

Ervaringen met de proefafnamen (opdracht) algemeen

14:00

Ervaringen per subschaal

14:45

Pauze

15:00

Hoe omgaan met de uitkomsten

15:30

Toepassingen van de SIS schaal bij zorgplannen.

16:00

Afsluiting

Literatuur

Handleiding (verplicht)

Thompson, J.R., Bryant, B.R. & Buntinx,  W.H.E. (2010). Supports Intensity Scale® SIS®. Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften Nederlandse versie SIS NL 1.2. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Bestel dit boek hier >>

 

Overige verplichte literatuur (in verband met eindtoets)

Buntinx W.H.E., Maes, B., Claes C. & Curfs, L.M.G. (2010). De Nederlandstalige versie van de Supports Intensity Scale; psychometrische eigenschappen en toepassingen. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen 36/1, 4-27.

Buntinx, W.H.E., & Schalock, R. (2010). Models of Disability, Quality of Life, and Individualized Supports: Implications for Professional Practice in Intellectual Disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 7(4), 283–294. (11 blz.).

Buntinx, W.H.E. & Herps, M.A. (2013). Ondersteuningsplannen in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Kenmerken van good practice. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 39 (1), 63-83. (10 blz.).

 

Overige literatuur

Hand-outs en handreikingen voor toepassing van de SIS bij ondersteuningsplannen en de veldtestversie voor kinderen worden in de training zelf zonder kosten uitgereikt.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief