Terug naar het overzicht

Werkboek relaties, vriendschap en seksualiteit


Auteur(s): Humanitas DMH
Prijs: €  00,00

Seksualiteit is positief en mag er zijn. We beleven immers plezier aan seksualiteit. Natuur
lijk gunnen we dit mensen met een verstandelijke beperking ook!

En toch blijkt in de praktijk vaak dat wij als hulpverleners de cliënt hiermee pas ondersteu

nen wanneer ze een negatieve ervaring met seksualiteit hebben opgedaan. Om dit voor te

zijn en seksualiteit plezierig te houden, is het belangrijk om mensen met een verstandelijke

beperking actief mee te nemen in een positieve seksualiteitsbeleving. Maar, hoe doe je dit

dan toch?


Dit werkboek is bedoeld voor begeleiders en hun cliënten, als antwoord op

bovenstaande vraag. Het is een handvat voor begeleiders om met hun cliënten in gesprek

te gaan over de thema’s vriendschap, relaties en seksualiteit (VRS) en om op deze manier

de hulpvraag van de cliënt te kunnen ondersteunen. Het werkboek is geschikt voor cliën

ten met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Het is belangrijk de inhoud goed af

te stemmen op de betreffende cliënt. Doe dit samen met de gedragsdeskundige, vooraf

gaand aan het inzetten van het werkboek en aan de hand van het stappenplan
(zie blz. 8).
Het stappenplan kan voor alle cliënten gebruikt worden, onafhankelijk van de ernst van de

verstandelijke beperking. Voor de cliënten met lager niveau kan dan bekeken worden hoe

de hulpvraag op maat kan worden bediend.


Het werkboek is een samengesteld boek van al het materiaal dat te vinden is op KICweb

(intranet), internet en materiaal van Humanitas DMH. Het is dus een verzameling van

informatie. Hieruit kun je als begeleider zelf de thema’s kiezen die van toepassing zijn op

jouw cliënt. De volgorde van de thema’s is hierbij van belang, dat wil zeggen dat de cliënt

eerst voldoende kennis van de voorgaande thema’s dient te hebben, voordat het volgende

thema besproken wordt.

Download
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen