CCE publicatie Zelfverwonding

Ernstig zelfverwondend gedrag bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking is een veel voorkomend probleem. Bovendien zijn de consequenties enorm, zowel voor de cliënt als voor zijn sociale en professionele omgeving. De gevolgen voor de persoon zelf liggen voor de hand. Ernstig zelfverwondend gedrag brengt letsel teweeg, dat niet zelden blijvend is. De maatregelen die worden genomen om dit gevaar te keren, kunnen op hun beurt weer leiden tot verdere beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt en tot een voortgezette verschraling van zijn kwaliteit van bestaan.

Het project over zeer ernstig zelfverwondend gedrag bij mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking is gericht op het uitbrengen van een multidisciplinair gedragen handreiking in de vorm van een ‘best practice’. Deze is bedoeld voor psychiaters, AVG’s, psychologen en orthopedagogen werkzaam in de gehandicaptenzorg.

De handreiking is een herziening, verbreding en verdieping van de CCE-publicatie ‘Zelfverwondend gedrag aan banden’, die in 2011 verscheen en waarvan meer dan 1.000 exemplaren hun weg naar gedragskundigen hebben gevonden. In het kader van dit project is de in 2011 beschreven ‘good practice’ toegepast bij 34 consultaties. Ook daarbuiten hebben het CCE en professionals van zorgorganisaties hiermee ervaring opgedaan.

De cliënten waarop de consultaties zich richtten, hadden zonder uitzondering zeer ernstig zelfverwondend gedrag; sommigen soms al decennia lang. Uit een analyse van de evaluatiegegevens blijkt onder meer dat het zelfverwondend gedrag is afgenomen bij meer dan driekwart van de cliënten (N=34). Een direct causaal verband met de toegepaste methode kon echter niet worden aangetoond. De evaluatie van de resultaten bij deze consultaties zijn gebruikt om de ‘good practice’ uit te werken in de nieuwe handreiking, die in maart 2017 zal verschijnen.

Lees hier meer over de publicatie>>

Redactie: Bert Henderikse

Prijs: €35,00