Algemene voorwaarden

1. Definities

Aanmelden: Via een aanmeldformulier op de website van FORTIOR geeft u aan dat u de intentie heeft om deel te nemen aan de scholingsactiviteit. Uw plaats is dan gereserveerd tenzij u aangeeft dat u niet meer wilt of kunt deelnemen.

Inschrijven: Nadat wij uw betaling hebben ontvangen is de aanmelding definitief en wordt omgezet in een inschrijving.

Reserveren: U weet nog niet zeker of u de intentie heeft om deel te nemen aan de studiedag, toch wilt u dat wij een plaats voor u vrij houden. (Dit is niet mogelijk)

Workshop: duurt één dagdeel en heeft een praktische insteek met veel oefeningen

Studiedag: duurt één dag en is een combinatie van theorie en praktijkoefening

Theoriedag: duurt één dag, er wordt voornamelijk theorie behandeld.

Masterclass: duurt 2 tot 3 dagen, onder begeleiding van een expert maken de deelnemers een diagnose en/of behandelplan voor een cliënt uit de eigen werksituatie.

Cursus: duurt meerdere dagen en is een combinatie van theorie en praktijkoefening.

Scholingsactiviteit: dit omvat een workshop, studiedag, theoriedag, masterclass of cursus.

Deelnemer: de persoon die tegen betaling deelneemt aan de bij-of nascholingen van FORTIOR.

 

2. Aanmelding en inschrijving

U kunt alleen aanmelden voor een scholingsactiviteit via het aanmeldformulier op de website van FORTIOR. Zodra FORTIOR uw gegevens heeft ontvangen, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Telefonisch aanmelden is niet mogelijk. Pas als FORTIOR uw betaling heeft ontvangen is de inschrijving geregeld, u ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.

 

3. Betaling

Nadat u zich heeft aangemeld voor een scholingsactiviteit ontvangt u een factuur. U kunt betalen door het factuurbedrag over te maken op de rekening van FORTIOR. Vermeld bij betaling altijd de naam van de deelnemer en het factuurnummer als betalingskenmerk! FORTIOR hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

 

4. Maximum aantal deelnemers

Bij elke scholing wordt een maximum aantal deelnemers vastgesteld en als deze is volgeboekt kunnen geen deelnemers meer worden ingeschreven, er wordt dan een wachtlijst opgesteld. Als er een plaats vrij komt kan iemand van de wachtlijst deelnemen aan de scholingsactiviteit. De gegadigden op de wachtlijst zullen worden benaderd in volgorde van aanmelding.

 

5. Wettelijke bedenktijd

Binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen mag u de inschrijving zonder opgaaf van redenen kosteloos annuleren. Uw annulering kunt u kenbaar maken via een e-mail. Indien u het inschrijfgeld reeds heeft overgemaakt, wordt dit binnen 2 weken teruggestort.

 

6. Annuleren inschrijving of opdracht door deelnemer of opdrachtgever

Annulering van een inschrijving voor studiedagen, theoriedagen en workshops kan tot 14 dagen voor aanvang van de studiedag. U ontvangt uw inschrijfgeld terug met aftrek van €12,50 administratiekosten. Wij brengen u 100% van het inschrijfgeld in rekening als u binnen 14 dagen voor aanvang van de studiedag, theoriedag of workschop annuleert. Dit geldt niet voor deelnemers die zich binnen 14 werkdagen voorafgaand aan de scholing hebben aangemeld omdat de wettelijke bedenktijd op hen van toepassing is (zie artikel 5).

Annulering van een inschrijving voor een cursus of masterclass kan tot 1 maand voor aanvang kosteloos. Wij brengen 100% van het inschrijfgeld in rekening als u de cursus of masterclass binnen 4 weken voorafgaand aan geplande datum annuleert.

 

6.a. Vervanger

U mag een vervanger sturen die in uw plaats deelneemt aan de scholingsactiviteit. U dient dit wel vooraf te melden. U kunt een inschrijving omzetten naar een andere deelnemer door een e-mail te sturen naar: inschrijvingen@fortior.info. Vermeld in de e-mail de volgende gegevens: naam studiedag, naam ingeschreven deelnemer, telefoonnummer, e-mailadres, naam vervanger, adres, telefoonnummer, e-mail, functie, organisatie. Aan het sturen van een vervanger zijn geen kosten verbonden.

 

6.b. Vervangende studiedag

Als u niet kunt deelnemen aan een scholing dan mag u uw inschrijving kosteloos omzetten naar de herhaling van de studiedag, workshop, cursus, theoriedag of masterclass van dezelfde prijsklasse, mits er voldoende plaatsen zijn. Dit op voorwaarde dat u de oorspronkelijke scholing tijdig annuleert (zie paragraaf 6 Annuleren inschrijving of opdracht door klant of opdrachtgever).

 

7. Restitutie

Als een deelnemer de inschrijving na de wettelijke bedenktijd zelf annuleert wordt bij restitutie van het inschrijfgeld €12,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Dit geldt ook als de deelnemer hetzelfde factuurbedrag meer dan 1x overboekt op de rekening van FORTIOR. De inschrijfgelden worden teruggestort binnen 2 weken na de annuleringsdatum van de scholing.

 

8. Annulering of verplaatsing scholingsactiviteit door FORTIOR

FORTIOR stelt per scholingsactiviteit een minimum aantal deelnemers vast. Als er te weinig aanmeldingen zijn dan kan FORTIOR de workshop, studiedag, cursus, theoriedag of masterclass annuleren of verplaatsen naar een andere datum.

FORTIOR stelt u uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de scholing per e-mail op de hoogte of deze wordt geannuleerd of verplaatst.

Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe datum kunt u de inschrijving annuleren en ontvangt u uw inschrijfgeld terug zonder dat hiervoor administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

9. Overmacht

Er kunnen zich ernstige calamiteiten voordoen waardoor een scholingsactiviteit onverwacht niet door kan gaan. FORTIOR zal in een dergelijke situatie iedere deelnemer telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen. Dit doet FORTIOR alleen als u een telefoonnummer of e-mailadres heeft verstrekt aan FORTIOR. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt dan binnen 14 dagen op uw rekening teruggestort. Hierbij brengen wij geen administratiekosten in rekening.

Bij cursussen, masterclasses en in-company trainingen geldt dat u 100% van het reeds betaalde inschrijfgeld terugontvangt als de scholing helemaal niet heeft plaatsgevonden. Als een gedeelte van de scholing niet heeft plaatsgevonden, ontvangt u het inschrijfgeld terug naar rato van het aantal dagen dat de scholing niet kon doorgaan.

FORTIOR is slechts aansprakelijk voor gevolgschade als er sprake is van het opzet of grove schuld waardoor een scholing niet kon doorgaan. De aansprakelijkheid is maximaal de hoogte van het inschrijfgeld.

 

10. Aansprakelijkheid

FORTIOR is slechts aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen en diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door FORTIOR georganiseerde scholingsactiviteit tot het maximale bedrag dat de verzekering dekt.

 

11. Vragen en klachten

Vragen over de administratieve afhandeling en de inhoud van scholingen kunnen per e-mail of telefoon worden gesteld. U dient uiterlijk binnen 7 werkdagen antwoord te krijgen op uw vraag. Als er meer tijd nodig is om op uw vraag te antwoorden zal FORTIOR u dit berichten.

Als u niet tevreden bent over de scholing en/of dienstverlening van FORTIOR kunt u dit per e-mail of telefoon kenbaar maken. FORTIOR heeft een klachtenregeling. Deze vindt u op de website van FORTIOR.

 

12. Vertrouwelijkheid

Alle inbreng van deelnemers tijdens de bij- en nascholingen van FORTIOR en persoonsgegevens van de deelnemers zijn vertrouwelijk en zullen als dusdanig worden behandeld door docenten en medewerkers van FORTIOR. FORTIOR conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

13. Intellectueel eigendom en auteursrecht

De rechten op de huisstijl, logo, teksten, PowerPoint presentaties en overige documentatie van FORTIOR berusten bij FORTIOR, voor zover die rechten niet ook aan derden toekomen.

PowerPoint presentaties, hand-outs en overige documentatie ten behoeve van de bij- en nascholing van FORTIOR mogen niet zonder (schriftelijke) toestemming worden vermenigvuldigd en/of verspreid aan mensen die niet hebben deelgenomen aan de scholing waarvoor de voorgenoemde documentatie was bestemd.

 

14. Akkoordverklaring

Door aanmelding en betaling van inschrijfgeld verklaart u zich akkoord met de voorgenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief