Algemene voorwaarden

1. Definities

Aanmelden: Via een aanmeldformulier op de website van FORTIOR geeft u aan dat u de intentie heeft om deel te nemen aan de scholingsactiviteit. Uw plaats is dan gereserveerd tenzij u aangeeft dat u niet meer wilt of kunt deelnemen.

Inschrijven: Nadat wij uw betaling hebben ontvangen is de aanmelding definitief en wordt omgezet in een inschrijving.

Reserveren: U weet nog niet zeker of u de intentie heeft om deel te nemen aan de studiedag, toch wilt u dat wij een plaats voor u vrij houden. (Dit is niet mogelijk)

Workshop: duurt één dagdeel en heeft een praktische insteek met veel oefeningen

Studiedag: duurt één dag en is een combinatie van theorie en praktijkoefening

Training: Duurt een hele of halve dag en is gericht op het leren van een vaardigheid op het gebied van diagnostiek, ondersteuning en/of behandeling.

Theoriedag: duurt één dag, er wordt voornamelijk theorie behandeld.

Masterclass: duurt 2 tot 3 dagen, onder begeleiding van een expert maken de deelnemers een diagnose en/of behandelplan voor een cliënt uit de eigen werksituatie.

Cursus: duurt meerdere dagen en is een combinatie van theorie en praktijkoefening.

Scholingsactiviteit: dit omvat een workshop, studiedag, theoriedag, masterclass of cursus.

Deelnemer: de persoon die tegen betaling deelneemt aan de bij-of nascholingen van FORTIOR.

 

2. Aanmelding en inschrijving

U kunt alleen aanmelden voor een scholingsactiviteit via het aanmeldformulier op de website van FORTIOR. Zodra FORTIOR uw gegevens heeft ontvangen, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Telefonisch aanmelden is niet mogelijk. U bent aangemeld nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld en verzonden. U ontvangt daarvan een bevestiging per mail. Als u bent aangemeld, gaat FORTIOR ervan uit dat u aanwezig bent en zorgen wij ervoor dat alles voor uw komst geregeld is.

 

3. Betaling

Nadat u zich heeft aangemeld voor een scholingsactiviteit ontvangt u een factuur. U kunt betalen door het factuurbedrag over te maken op de rekening van FORTIOR. Vermeld bij betaling altijd het factuurnummer als betalingskenmerk! FORTIOR hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

 

4. Maximum aantal deelnemers

Bij elke scholing wordt een maximum aantal deelnemers vastgesteld en als deze is volgeboekt kunnen geen deelnemers meer worden ingeschreven, er wordt dan een interesselijst opgesteld. Als er een plaats vrij komt kan iemand van de interesselijst deelnemen aan de scholingsactiviteit. De personen op de interesselijst zullen worden benaderd zodra er een plaats vrij komt. De plaats wordt vergeven aan de eerste persoon die reageert.

 

5. Wettelijke bedenktijd

Zakelijke klanten hebben geen wettelijke bedenktijd. Zakelijke klanten zijn deelnemers die de factuur (laten) sturen naar en betalen door hun werkgever of deelnemers die deelnemen uit naam van hun eigen bedrijf.

Deelnemers die hun factuur privé betalen, hebben een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na de datum van hun aanmelding. Binnen deze bedenktijd kan een aanmelding zonder opgaaf van redenen kosteloos worden geannuleerd. Na de wettelijke bedenktijd gelden de annuleringsvoorwaarden van FORTIOR (zie artikel 7).

 

6. Accreditatie

Voor een aantal trainingen vraagt FORTIOR accreditatie aan. FORTIOR vermeldt op haar website welke accreditaties zijn toegekend en welke accreditaties zullen worden aangevraagd.

 

6.a. Verzoek om accreditatie aan te vragen

Als een accreditatie bij een specifieke beroepsvereniging niet op de website van FORTIOR staat vermeld dan wordt de accreditatie – in principe – niet aangevraagd. Wel kan met FORTIOR worden overlegd of een accreditatie bij een specifieke beroepsvereniging kan worden aangevraagd. Overleg betekent, dat u  per e-mail of telefoon aan een FORTIOR medewerker  vraagt of de accreditatie kan worden aangevraagd. (Het slechts vermelden van een gewenste accreditatie in het aanmeldformulier bij aanmelding is dus niet voldoende) FORTIOR laat u expliciet per mail of telefonisch weten of de accreditatie wordt aangevraagd. Pas dan mag u ervan uitgaan dat de accreditatie geregeld wordt. FORTIOR is echter niet verplicht om de gewenste accreditatie aan te vragen.

 

6.b. Accreditatie niet toegekend

Alleen als nadrukkelijk op de website staat vermeld dat een beroepsvereniging accreditatie heeft toegekend, kan de deelnemer ervan uitgaan dat na afloop van de scholingsactiviteit accreditatiepunten worden toegekend, indien voldaan is aan de voorwaarden zie artikel 6.b.

Als op de website staat vermeld dat accreditatie wordt “aangevraagd” kan de deelnemer erop vertrouwen dat FORTIOR de accreditatie aanvraagt. FORTIOR kan echter geen garantie geven dat de accreditatie ook wordt toegekend.

Als voorafgaand aan de studiedag bekend is dat de accreditatie niet wordt toegekend dan zal FORTIOR de deelnemers daarvan in kennis stellen. Indien gewenst kan de aanmelding worden geannuleerd, dit kan tot 14 dagen voor de datum van de scholingsactiviteit (zie artikel 7).

Als pas na afloop van de training duidelijk wordt dat accreditatie niet is toegekend, dan zal FORTIOR de deelnemers hiervan ook op de hoogte stellen. Deelnemers kunnen aan de afwijzing van een accreditatieaanvraag geen rechten ontlenen. Als deelnemers in de problemen komen door de afwijzing van de accreditatie dan kan FORTIOR met de individuele deelnemer in gesprek gaan over een oplossing.

 

6.c. Reglement beroepsverenigingen

FORTIOR conformeert zich aan de reglementen van de diverse beroepsverenigingen en/of registers. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanwezigheidsplicht. De medewerkers van FORTIOR controleren tijdens de studiedag persoonlijk of de deelnemer voldoende contacturen aanwezig is geweest (dit kan per beroepsvereniging verschillen). Als dit niet zo is, dan kan FORTIOR aan de deelnemer geen certificaat verstrekken en/of zijn of haar presentie invoeren.

 

6.d Doorgeven unieke nummer van register of beroepsvereniging

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee de deelnemer in het register is ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van deelnemer heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat het correcte nummer bij FORTIOR bekend is.

 

7. Annuleren inschrijving of opdracht door deelnemer of opdrachtgever

Annulering van een inschrijving voor studiedagen, theoriedagen en workshops kan tot 14 dagen voor aanvang van de studiedag. Als het inschrijfgeld is voldaan, dan ontvangt u het inschrijfgeld retour met aftrek van €15,00 administratiekosten. Wij brengen u 100% van het inschrijfgeld in rekening als u binnen 14 dagen voor aanvang van de studiedag, theoriedag of workschop annuleert.

Annulering van een inschrijving voor een cursus of masterclass kan tot 1 maand voor aanvang kosteloos. Wij brengen 100% van het inschrijfgeld in rekening als u de cursus of masterclass binnen 4 weken voorafgaand aan geplande datum annuleert.

 

7.a. Vervanger

U mag een vervanger sturen die in uw plaats deelneemt aan de scholingsactiviteit. U dient dit wel vooraf te melden. U kunt een inschrijving omzetten naar een andere deelnemer door een e-mail te sturen naar: inschrijvingen@fortior.info of een wijzigingsformulier in te vullen dat in de bevestiging van uw aanmelding staat. Vermeld in de e-mail de volgende gegevens: naam studiedag, naam ingeschreven deelnemer, telefoonnummer, e-mailadres, naam vervanger, adres, telefoonnummer, e-mail, functie, organisatie. Aan het sturen van een vervanger zijn geen kosten verbonden.

 

7.b. Vervangende studiedag

Als u niet kunt deelnemen aan een scholing dan mag u uw inschrijving kosteloos omzetten naar de herhaling van de studiedag, workshop, cursus, theoriedag of masterclass van dezelfde prijsklasse, mits er voldoende plaatsen zijn. Dit op voorwaarde dat u de oorspronkelijke scholing tijdig annuleert (zie paragraaf 6 Annuleren inschrijving of opdracht door klant of opdrachtgever).

 

8. Restitutie

Als een deelnemer de inschrijving zelf annuleert wordt bij restitutie van het inschrijfgeld €15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Dit geldt ook als de deelnemer hetzelfde factuurbedrag meer dan 1x overboekt op de rekening van FORTIOR. De inschrijfgelden worden teruggestort binnen 2 weken na de annuleringsdatum van de scholing.

Restitutie van een deel van het inschrijfgeld – bijvoorbeeld omdat een fysieke scholing wordt omgezet in een online uitvoering – kan maximaal 6 weken in beslag nemen.

 

9. Annulering of verplaatsing scholingsactiviteit door FORTIOR

FORTIOR stelt per scholingsactiviteit een minimum aantal deelnemers vast. Als er te weinig aanmeldingen zijn dan kan FORTIOR de workshop, studiedag, cursus, theoriedag of masterclass annuleren of verplaatsen naar een andere datum.

FORTIOR stelt u uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de scholing per e-mail op de hoogte of deze wordt geannuleerd of verplaatst.

Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe datum kunt u de inschrijving annuleren en ontvangt u uw inschrijfgeld terug zonder dat hiervoor administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

10. Overmacht

Er kunnen zich ernstige calamiteiten voordoen waardoor een scholingsactiviteit onverwacht niet door kan gaan. FORTIOR zal in een dergelijke situatie iedere deelnemer telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen. Dit doet FORTIOR alleen als u een telefoonnummer of e-mailadres heeft verstrekt aan FORTIOR. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt dan binnen 14 dagen op uw rekening teruggestort. Hierbij worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

Bij cursussen, masterclasses en in-company trainingen geldt dat u 100% van het reeds betaalde inschrijfgeld terugontvangt als de scholing helemaal niet heeft plaatsgevonden. Als een gedeelte van de scholing niet heeft plaatsgevonden, ontvangt u het inschrijfgeld terug naar rato van het aantal dagen dat de scholing niet kon doorgaan.

FORTIOR is slechts aansprakelijk voor gevolgschade als er sprake is van het opzet of grove schuld waardoor een scholing niet kon doorgaan. De aansprakelijkheid is maximaal de hoogte van het inschrijfgeld.

 

11. Aansprakelijkheid

FORTIOR is slechts aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen en diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door FORTIOR georganiseerde scholingsactiviteit tot het maximale bedrag dat de verzekering dekt.

 

12. Vragen en klachten

Vragen over de administratieve afhandeling en de inhoud van scholingen kunnen per e-mail of telefoon worden gesteld. U dient uiterlijk binnen 7 werkdagen antwoord te krijgen op uw vraag. Als er meer tijd nodig is om op uw vraag te antwoorden zal FORTIOR u dit berichten.

Als u niet tevreden bent over de scholing en/of dienstverlening van FORTIOR kunt u dit per e-mail of telefoon kenbaar maken. FORTIOR heeft een klachtenregeling. Deze vindt u op de website van FORTIOR.

 

13. Vertrouwelijkheid

Alle inbreng van deelnemers tijdens de bij- en nascholingen van FORTIOR en persoonsgegevens van de deelnemers zijn vertrouwelijk en zullen als dusdanig worden behandeld door docenten en medewerkers van FORTIOR. FORTIOR conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Bekijk hier de privacyverklaring van FORTIOR
Bekijk hier de cookieverklaring van FORTIOR

 

14. Intellectueel eigendom en auteursrecht

De rechten op de huisstijl, logo, teksten, PowerPoint presentaties en overige documentatie van FORTIOR berusten bij FORTIOR, voor zover die rechten niet ook aan derden toekomen.

PowerPoint presentaties, hand-outs en overige documentatie ten behoeve van de bij- en nascholing van FORTIOR mogen niet zonder (schriftelijke) toestemming worden vermenigvuldigd en/of verspreid aan mensen die niet hebben deelgenomen aan de scholing waarvoor de voorgenoemde documentatie was bestemd.

 

15. Akkoordverklaring

Door aanmelding en betaling van inschrijfgeld verklaart u zich akkoord met de voorgenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen